Интерна ревизија

Интерна ревизија представља независну и објективну оцењивачку и консултантску активност осмишљену да побољша пословање појединих организационих делова Министарства. Циљ ревизије је квалитативна оцена успостављених интерних контрола у смислу ефективности остваривања стратешких циљева Министарства.

 

Ревизија се обавља применом Међународних стандарда професионалне праксе интерне ревизије који се односе на: стратешко и оперативно планирање, организовање и извршавање задатака ревизије. Делокруг рада интерне ревизије представља и ревизија фондова ЕУ.

 

Она пружа независно, објективно и стручно мишљење о управљању ризицима и интерним контролама, на начин у којима стручно мери и процењује ефикасност постизања циљева, који су дефинисани законима, прописима и интерним актима.

 

У складу са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије донети су акти којима је прописан начин рада, делокруг, овлашћења и одговорност ревизора у поступку вршења ревизија и то: Повеља интерне ревизије, Етички кодекс интерне ревизије, Стратешки план и Годишњи план рада.

 

Повеља интерне ревизије Министарства државне управе и локалне самоуправе

Етички кодекс интерне ревизије Министарства државне управе и локалне самоуправе

Руководилац Групе за интерну ревизију у Министарству државне управе и локалне самоуправе:

 

Далибор Тричковић

 dalibor.trickovic@mduls.gov.rs

011/33-45-318

Skip to content