СЕКТОР ЗА ДОБРУ УПРАВУ

сајт

Радослав Вујовић

в.д. помоћника министра

Сектор за добру управу обавља послове који се односе на припрему стратешких докумената, закона, других прописа и општих аката у следећим областима:

 

  • Систем државне/јавне управе
  • Организација и рад министарстава и посебних организација, јавних агенција и јавних служби
  • Управни поступак
  • Инспекцијски надзор
  • Избори за републичке органе
  • Заштитник грађана
  • Слободан приступ информацијама од јавног значаја
  • Канцеларијско пословање и електронска управа

 

У Сектору за добру управу се континуирано прате прописи ЕУ и предлаже усклађивање домаћих прописа у областима из делокруга Сектора са прописима ЕУ.

 

У Сектору за добру управу се припремају мишљења на нацрте, односно предлоге закона, прописа и других општих аката које други предлагачи достављају МДУЛС на мишљење или сагласност.

 

У Сектору за добру управу се обављају и нормативни послови везано за печат државних и других органа, као и послови надзора над сврсисходношћу рада стручних служби управних округа.

 

У Сектору за добру управу се обављају послови који се односе на управљање реформом јавне управе тако што се прикупљају и анализирају подаци неопходни за праћење остваривања циљева утврђених планским документима.

 

У Сектору за добру управу се спроводи иницијатива партнерство за отворену управу кроз сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе, као и организацијама цивилног душтва.

 

Треба посебно напоменути да се у Сектору за добру управу обављају стручни и административно-технички послови везано за подршку Координационој комисији за инспекцијски надзор и с тим у вези развија е-управа и у области инспекцијског надзора.

Skip to content