Дипломатско конзуларна представништва издају изводе из матичних књига

Наши грађани који се налазе у иностранству од ове године имају могућност да изводе из матичних књига прибаве и у дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије.

ДКП могу да издају изводе из матичних књига за било које матично подручје општине у Републици Србији, односно града,  а на основу података садржаних у Регистру матичних књига. На овај начин могу  се издавати изводи из матичне књиге рођених, изводи из матичне књиге венчаних и изводи из матичне књиге умрлих.

Довољно је да се са захтевом за издавање ових јавних исправа грађани обрате најближем дипломатско-конзуларном представништву и овлашћени службеници ће издати извод из матичних књига.

Битно је истаћи да се изводи из матичних књига могу издати на захтев лица на које се подаци односе, супружника тог лица, крвног сродника у правој линији и лица које је у другом степену сродства у побочној линији, усвојитеља или старатеља.

Такође, ове јавне исправе могу се издати на захтев лица којем су напред наведена лица дала пуномоћ за прибављање извода из матичних књига.

На овај начин грађани брзо и једностававно добију потребне исправе из матичних књига, не губећи време да овај документ прибаве из Републике Србије.Skip to content