ДОНЕТ ПРАВИЛНИК О СМЕРНИЦАМА ДОБРЕ ПРАКСЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ УЧЕШЋА ЈАВНОСТИ У ПРИПРЕМИ НАЦРТА ЗАКОНА И ДРУГИХ ПРОПИСА И АКАТА

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић донео је Правилник о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката.

Обавеза спровођења консултација представља новину коју је донео измењен Закон о државној управи и која се односи на стварање услова да се јавност укључи током тзв. радне фазе припреме нацрта прописа и подразумева обавезу спровођења консултација са свим релевантним субјектима – другим државним органима, организацијама цивилног друштва, стручном јавношћу, као и са другим заинтересоване стране.

На овај начин се обезбеђује отвореност и делотворно учешће јавности у том процесу како би се прибавиле и размотриле одређене информације, ставови, примедбе и предлози  од различитих субјеката које се односе на нацрт закона поводом чије припреме се воде консултације.

Правилник детаљније уређује услове за успешније учешће заинтересоване јавности у процесу доношења прописа чиме се обезбеђује транспарентност, али и унапређење квалитета законодавног процеса. Он садржи смернице добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката, односно начина остваривања консултација који је адекватан у односу на материју акта.

Надлежни орган државне управе је сада у обавези да објаву о почетку израде нацрта закона и основне информације о планираним решењима која ће бити предложена постави на своју интернет страницу и веб апликацију еКонсултације која се налази на Порталу е-Управе.

Објава би требало да садржи све информације везане за нацрте закона поводом којих се воде консултације, као што су подаци о времену и начину спровођења других метода консултација које се организују, контакт подаци лица које је одређено за координатора консултација и извештаји о резултатима консултативног процеса. Путем апликације  еКонсултације биће омогућено надлежним органима државне управе спровођење и одређених анкета у вези са нацртима закона поводом којих се спроводе консултације.

Осим наведеног, као други начини спровођења консултација предвиђени су: округли столови (подразумева укључивање стручне јавности, како би се заузео став у погледу кључних питања везаних за нацрт закона који се припрема), фокус групе (формирају се од испитаника који припадају истој интересној, односно циљној групи, како би се подстакли да кроз разговор изнесу своје ставове о проблемима и могућим мерама за њихово решавање), полуструктурирани интервју (омогућава индивидуалан приступ испитаницима и разговор о поверљивим и осетљивим темама, битним за прикупљање података и изношење ставова који се нерадо износе у јавности), панел (подразумева образовање група субјеката са којима се периодично обављају консултације коришћењем упитника), прикупљање писаних коментара упућивањем позива одређеном кругу лица (подразумева, објављивање, нацрта закона и/или припадајућег материјала како би се у утврђеним роковима прикупили писмени коментари заинтересованих учесника) и учешће представника заинтересоване јавности у раду радних група за припрему нацрта закона.

Доношењем овог Правилника нормативно је заокружено опредељење наше државе за активно учешће грађана и заинтересоване јавности у процесу доношења одлука и то дефинисањем општих принципа и смерница, чему је претходило доношење Закона о измени и допуни Закона о државној управи којим су створени услови за успешније учешће заинтересоване јавности у процесу доношења одлука и креирању прописа, као и доношењем Закона о  изменама и допунама Закона о локалној самоуправи којим је уведена обавеза градовима и општинама да консултују грађане о инвестиционом делу буџета, чиме се унапређује учешће грађана у доношењу политикаSkip to content