Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2022. годину

Управна инспекција у 2022. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2022. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 27. октобра 2021. године.

Управни инспекторат, преко управних инспектoра у 2022. години, обављаће следеће послове:

1) Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује Јединствени бирачки списак, у оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова јединственог бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе од стране општинских односно градских управа који тај посао обављају као поверени посао државне управе и др;

2) Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује Посебан бирачки списак, у оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова посебног бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе од стране општинских односно градских управа који тај посао обављају као поверени посао државне управе и др;

3) Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређују права и дужности службеника и намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, у оквиру којег ће се нарочито надзирати усклађеност унутрашње организације са законом, другим прописом и општим актом, законитост заснивања радног односа, законитост распоређивања запослених, стручна спрема, државни стручни испит, посебни испити, звања службеника и др;

4)  Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређују матичне књиге у оквиру којег ће се нарочито надзирати одлуке о матичним подручјима, испуњеност услова матичара и заменика матичара (стручна спрема, стручни испит матичара, овлашћења за рад), организација и смештај (чување матичних књига и списа), вођење матичних књига, уписивање података у матичне књиге, уписивање личног имена  припадника националне мањине, евиденције, регистри и списи матичних књига, решавање у првостепеном управном поступку управних предмета који се односе на накнадни упис чињенице рођења, смрти и промену личног имена и др;

5) Инспекцијски надзор над применом прописа о удружењима у оквиру којег ће се нарочито надзирати оснивање, назив, седиште, упис у регистар, евиденција чланова, скупштина, активности, коришћење имовине, јавност рада  удружења и др.

Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2022. годину реализоваће се по налогу директора – главног управног инспектора.Skip to content