Годишњи програм рада управне инспекције за 2020. годину

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2020. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 24. октобра 2019. године.

Управни инспекторат ће преко управних инспектора у 2020. години надзирати:

  • примену прописа којима се уређује Јединствени бирачки списак, у оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова јединственог бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе од стране општинских односно градских управа који тај посао обављају као поверени посао државне управе;
  • примену прописа о удружењима;
  • примену прописа којима се уређује канцеларијско пословање;
  • примену прописа којима се уређује инспекцијски надзор, у оквиру којег ће се нарочито надзирати поступак инспекцијског надзора и испуњеност услова за рад од стране службених лица овлашћених за вршење инспекцијског надзора;
  • примену прописа којима се уређује намена, садржина, изглед и употреба печата;
  • примену прописа којима се уређује изглед и употреба грба и заставе Републике Србије;
  • примену прописа којима се уређује службена употреба језика и писама.

Ванредни инспекцијски надзори у току 2020. године спроводиће се у случајевима када на потребу таквог надзора указују промењене околности у односу на Годишњи програм рада или по основу иницијатива или предлога органа, односно по представкама грађана и правних лица.

У циљу реализације Годишњег програма рада управне инспекције – Управног инспектората и праћења показатеља учинка, управни инспектори спроводиће редовне, ванредне и контролне инспекцијске надзоре и пратити ниво извршења предложених односно наложених мера.Skip to content