ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА УПРАВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2021. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 12. новембра 2020. године.

Управни инспекторат, као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, преко управних инспектора у 2021. години обављаће следеће послове:

1) Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује Јединствени бирачки списак, у оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова јединственог бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе од стране општинских односно градских управа које тај посао обављају као поверени посао државне управе и др;

2) Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује Посебан бирачки списак, у оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова посебног бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе од стране општинских односно градских управа које тај посао обављају као поверени посао државне управе и др;

3) Инспекцијски надзор над применом прописа којима се уређује општи управни поступак у оквиру којег ће се нарочито надзирати овлашћено службено лице преко кога орган поступа у управној ствари, предузимање радњи и решавање у управним стварима у прописаним роковима, ефикасност остваривања и заштите права и правних интереса грађана и других странака, правилност примене процесних одредаба у поступку до доношења решења и у поступку поводом жалбе, формалну исправност аката у управном поступку, пружање правне помоћи странкама у управном поступку, дужност органа да прибави податке по службеној дужности, благовременост достављања података којима орган располаже и др;

4) Инспекцијски надзор над применом прописа ослободном приступу информацијама од јавног значаја, у оквиру којег ће се нарочито надзирати израда, објављивање и ажурност информатора о раду, овлашћена лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, поступање по захтевима, подношење годишњег извештаја Поверенику и др;

5) Инспекцијски надзор над применом прописа о државним службеницима, у оквиру којег ће се нарочито надзирати усклађеност правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места са законом и другим прописом, усклађеност попуњавања радних места са правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места и кадровским планом, поштовање обавезе спровођења јавних конкурса, законитост спровођења интерног и јавног конкурса, законитост распоређивања, премештаја, преузимања и напредовања државних службеника и др;

6) Инспекцијски надзор над применом прописа о удружењима, у оквиру којег ће се нарочито надзирати оснивање, назив, седиште, упис у регистар, евиденција чланова, скупштина, активности, коришћење имовине, јавност рада удружења и др;

 

Годишњи програм рада управне инспекције Управног инспектората за 2021. годину реализоваће се по налогу директора — главног управног инспектора.Skip to content