ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

На основу члана 50. Закона о државним службеницима и члана 4. став 1. Уредбе о  интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У  

     МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ У ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

I Орган у коме се попуњава радно место: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

 

II Радно место које се попуњава:

 

  1. Шеф Одсека, у звању самостални саветник, Одсек за правне и кадровске послове, Секретаријат Министарства – 1 извршилац.

Опис посла: Руководи и планира рад Одсека пружа стручна упутства, координира и надзире рад државних службеника у Одсеку; непосредно обрађује најсложеније предмете из делокруга Одсека и стара се о правилности израде аката и анализа из делокруга  Одсека; израђује нацрт и образложење Кадровског плана Министарства и стара се о његовом спровођењу; припрема предлог акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству; координира и учествује у сложеним пословима везаним за припрему, спровођење и унапређење стратегије обуке и развоја кадрова; обавља стручне послове у области управљања сукобом интреса и израде Плана интегритета; обавља стручне послове у поступку израде стратешких докумената и акционих планова из делокруга Секретаријата министарства и прати примену законских и подзаконских прописа из делокруга Одсека; припрема изјашњења на жалбе Жалбеној комисији Владе и учествује у припреми одговора на тужбе у области радних односа; координира израду пословних процеса из делокруга Одсека у оквиру система финансијског управљања и контроле; учествује у прoцесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку; обавља и друге послове по налогу секретара Министарства.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање пет година радног искуства у струци; положен државни стручни  испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

III Место рада: Бирчанинова 6, Београд.

 

IV Врста радног односа: радно место попуњава се заснивањем радног односа на неодређено време.

 

V Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, прописано је да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата врши на основу провере компетенција.

Изборни поступак спроводи се у више обавезних фаза и то следећим редоследом: провера општих функционалних компетенција, провера посебних функционалних компетенција, провера понашајних компетенција и интервју са комисијом.

На интерном конурсу за извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се опште функционалне и понашајне компетенције, а за радна места која су руководећа не проверавају се опште функционалне компетенције.

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређене компетенције у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следеће компетенције у истој или наредној фази.

 

Провера посебних функционалних компетенција

 

  1. Посебна функционална компетенција за област рада послови руковођења (основе управљања људским ресурсима; организационо понашање) – провераваће се усмено путем симулације.
  2. Посебна функционална компетенција за област рада студијско-аналитичких послова (прикупљање и обраду података из различитих извора, укључујући и способност критичког вредновања и анализирања доступних информација) – провераваће се усмено путем симулације.
  3. Посебна функционална комптенција за одређено радно место – прописи из надлежности и организације органа и професионално окружење (Закон о државној управи; Закон о државним службеницима и Закон о министарствима) – провераваће се усмено путем симулације.
  4. Посебна функционална комптенција за одређено радно место – релевантни прописи из делокруга радног места (Закон о родној равноправности) – провераваће се усмено путем симулације.

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних компетенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локлане самоуправе www.mduls.gov.rs.

 

Провера понашајних компетенција:

 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет и управљање људским ресурсима) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираног на компетенцијама.

 

Интервју са комисијом: Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа – провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

VI Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве за интерни конкурс: Образац пријаве на конкурс шаље се поштом или предаје непосредно на адресу писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд са назнаком „За интерни конкурс” или електронским путем на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

Напомена: Ако се пријава подноси електронским путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву потписује пре почетка прве фазе изборног поступка.

 

VII Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Верица Јаџић, телефон: 011 26 86 855 од 9,00 до 13,00 часова.

 

VIII Датум оглашавања:  16.  јун 2022. године.

 

IX Рок за подношење пријава на интерни конкурс је осам дана и почиње да тече  17. јуна 2022. године и истиче  24. јуна 2022. године.

 

X Пријава на интерни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs,  на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs  и у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку.

Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

XI Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању или премештају у органу у коме ради или решења да је државни службеник нераспоређен.

 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи. Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

XII Рок за подношење доказа: кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

 

XIII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о интерном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести почев од 28. јуна 2022. године.

Провера посебних функционалних компетенција и интервју са комисијом обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Провера понашајних компетенција обавиће се у просторијама Службе за управљање кадровима, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, Палата Србије (источно крило).

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или електронске адресе), које наведу у својим обрасцима пријава.

 

XIV Државни службеници који имају право да учествују на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују само државни службеници  запослени на неодређено време из органа државне управе и служби Владе.

 

Напоменe: 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе. Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и огласној табли Службе за управљање кадровима и интернет презентацији и огласној табли Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Преузмите:

Образац пријаве

Материјали за припрему

Закон о родној равноправности

Списак кандидата који су испунили мерила за избор за радно место 

 

Листа кандидата који су испунили мерила за избор 

 Skip to content