ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ на основу члана 54. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22), члана 9. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“ брoj 2/19 и 67/21) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-3599/2023 од 26. априла 2023. године, оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова број 6.

 

II Радна места која се попуњавају:

 

 1. Радно место за послове уређивања радних односа у јавном сектору, у звању саветник, Група за радне односе, Одсек за систем радних односа, Сектор за управљање људским ресурсима –  један извршилац.

 

Опис послова: Припрема извештаје, информације и стручна мишљења из области радних односа у државним органима, у органима АП и ЈЛС, јавним агенцијама и јавним службама (у даљем тексту: јавни сектор); учествује у изради прописа и општих правних аката из области радних односа; учествује у припреми стратешких докумената из области управљања људским ресурсима у јавном сектору; спроводи ex-ante и ex-post анализу ефеката прописа у области радних односа, учествује у спровођењу консултативног процеса и изради одговарајућих извештаја; прикупља податке и пружа стручну подршку у поступку припреме прилога за планска документа и прилога за израду докумената јавних политика у области управљања људским ресурсима у јавном сектору; учествује у процесу колективног преговарања за јавни сектор (државни органи, органи АП и ЈЛС, јавне службе, ООСО); обавља и друге послове по налогу Руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

 

 1. Радно место за праћење примене прописа у области система плата у јавном сектору, у звању саветник, Група за уређивање система плата у јавном сектору, Одсек за систем плата у јавном сектору, Сектор за управљање људским ресурсима, – један извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми закона, других прописа и општих аката у области плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; прати стање у области система утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама и припрема анализе на основу прикупљених података; учествује у припреми стручних основа за припрему прописа из области плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама и пружа стручну подршку у припреми прилога за планска документа у области система плата у јавном сектору; припрема мишљења и даје стручна објашњења о примени закона и других прописа којима је уређен систем плата, односно припрема мишљења на нацрте закона, других прописа и стратешких докумената које припремају други органи из делокруга Групе; прати поступак  вредновања радних места, звања и положаја у јавном сектору и међусобних односе радних места, звања и положаја у свим деловима јавног сектора и прати обављање послова који се односе на сврставање радних места, звања и положаја у платне групе и платне разреде; припрема анализе, извештаје и информација из делокруга Групе на основу прикупљених података; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци, положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

 

 1. Радно место за подршку праћењу стања у области система плата у јавном сектору, у звању млађи саветник – приправник*, Група за уређивање система плата у јавном сектору, Одсек за систем плата у јавном сектору, Сектор за управљање људским ресурсима – један извршилац

Опис послова: Пружа стручну подршку и прикупља податке неопходне за израду закона и других прописа из делокруга Групе; пружа стручну подршку у припреми мишљења на нацрте закона, других прописа и стратешких докумената које припремају други органи; учествује у припреми мишљења о правилној примени прописа у области система плата у јавном сектору; учествује у праћењу стања у области система плата у јавном сектору;  учествује у припреми  мишљења о амандманима, нацртима и предлозима закона, предлозима других прописа и општих аката из делокруга Групе; учествује у припреми анализа, извештаја и информација из делокруга Групе; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање једна година радног искуства у струци или најмање пет година радног стажа у државним органима; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

Напомена: прописани услови у погледу радног искуства у струци и положеног државног стручног испита не односе се на пријем приправника.

 

 

 1. Радно место за послове личног статуса грађана са иностраним елементом, у звању саветник, Одсек за лични статус грађана, Сектор за регистре и локалну самоуправу – један извршилац

Опис послова: Прати примену међународних уговора и колизионих норми о решавању сукоба закона са прописима других земаља у статусним стварима и надлежностима са међународним елементом које се односе на матичне књиге; учествује у пословима пружања стручне помоћи у примени међународних уговора, као и колизионих норми о решавању сукоба закона са прописима других земаља у статусним стварима и надлежностима са међународним елементом и легализацијом исправа у међународном правном саобраћају имаоцима јавних овлашћења у вршењу послова матичних књига; остварује сарадњу са министарством надлежним за спољне послова ради пружања подршке у раду и примени прописа дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у иностранству у овој области; припрема мишљења о примени прописа о матичним књигама; учествује у припреми нацрта решења по жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига и припреми одговора Управном суду на тужбе у управном спору против другостепених решења Министарства у овој области; учествује у припреми нацрта решења о датим овлашћењима за обављање пословa матичара, односно заменика матичара; учествује у припреми решења којима се омогућава трајни и непрекидни приступ подацима из извода из матичних књига; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер  академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; најмање три године радног искуства у струци; положен државни стручни испит; као и потребне компетенције за обављање послова радног места.

 

Место рада: За сва радна места место рада је Београд.

 

III Компетенције које се проверавају у изборном поступку:

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима, кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

 

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

 

У свакој фази изборног поступка врши се вредновање кандидата и само кандидат који испуни унапред одређено мерило за проверу одређених компетенција у једној фази изборног поступка може да учествује у провери следећих компетенција у истој или наредној фази изборног поступка.

Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се проверавају опште функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетенција за сва извршилачка радна места:

 1. „Организација и рад државних органа РС“ – провераваће се путем теста (писано).
 2. „Дигитална писменост“ – провераваће се решавањем задатака  (практичним радом на рачунару).
 3. „Пословна комуникација“- провераваће се путем симулације (писано).

Напомена: У погледу провере опште функционалне компетенције „Дигитална писменост“ (поседовању знања и вештина у основама коришћења рачунара, основама коришћења интернета, обради текста и табела, табеларне калкулације), ако кандидат поседује важећи сертификат, потврду или други одговарајући доказ о поседовању знања и вештина из наведених области, на траженом нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања компетенције – Дигитална писменост, неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени доказ у оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за проверу општих функционалних компетенција могу се наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

 

Провера посебних функционалних компетенција (не проверава се за пријем приправника, већ само за извршилачка радна места под редним бројем 1,2 и 4 из става 2. текста конкурса):

 

Након пријема извештаја о резултатима провере општих функционалних компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила за проверу општих функционалних компетенција, врши се провера посебних функционалних компетенција, и то:

 

За радно место под редним бројем 1:

 

 1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – нормативни послови (номотехничка и правно-техничка правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему) и мишљења о примени закона и општих правних аката) – провераваће се путем симулације (писано).
 2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе у Републици Србији за период од 2021. до 2025. године – провераваће се путем симулације (усмено).
 3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о државним службеницима и Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе) – провераваће се путем симулације (писано).

 

За радно место под редним бројем 2:

 

 1. Посебна функционална компетенција за област рада нормативних послова (номотехничка и правно-техничка правила за израду правних аката (усаглашеност прописа и општих аката у правном систему) и мишљења о примени закона и општих правних аката) – провераваће се путем симулације (писано).
 2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – Планска документа, прописи и акта из надлежности и организације органа (Акциони план за спровођење Стратегије реформе јавне управе за период 2021 – 2025. године)– провераваће се путем симулације (усмено).
 3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Закон о платама у државним органима и јавним службама и Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама) – провераваће се путем симулације (писано).

 

 

За радно место под редним бројем 4:

 

 1. Посебна функционална компетенција у одређеној области рада – управно правних послова (општи управни поступак) – провераваће се путем симулације (усмено);
 2. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – планска документа, прописи и акта из надлежности и организације ограна (Закон о матичним књигама) – провераваће се путем симулације (усмено);
 3. Посебне функционалне компетенције за одређено радно место – прописи из делокруга радног места (Породични закон)- провераваће се путем симулације (усмено);

 

Информације о материјалима за припрему кандидата за проверу посебних функционалних кометенција могу се наћи на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs.

 

Провера понашајних компетенција за сва радна места:

 

Понашајне компетенције (управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) – провераваће се путем психометријских тестова и интервјуа базираном на компетенцијама.

 

Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва извршилачка радна места:

Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности државних органа –  провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

 

IV Адреса на коју се подноси попуњен образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се поштом на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд или се предају непосредно на писарницу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд са назнаком „За јавни конкурс” или електронским путем на адресу: kadrovi.mduls@mduls.gov.rs.

 

V Лица задужена за давање обавештења о конкурсу: Сара Качаревић, тел: 011/364-3982 од 9,00 до 13,00 часова.

 

VI Општи услови за запослење: Држављанство Републике Србије; да је кандидат пунолетан; да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

VII  Рок за подношење пријава: Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе за управљање кадровима и Министарства државне управе и локалне самоуправе или у штампаној верзији на писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, Београд.

 

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава добија шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац пријаве након што комисија састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној шифри у року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведеног податка на начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

 

Напомена:

Пример правилно попуњеног обрасца пријаве се може погледати на блогу Службе за управљање кадровима (https://kutak.suk.gov.rs/vodic-za-kandidate) у одељку ,,Образац пријаве“.

 

IX Докази које прилажу кандидати који су успешно прошли фазе изборног поступка пре интервјуа са Конкурсном комисијом:

 

За радна места под редним бројевима 1, 2  и 4: оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

 

За радно место под редним бројем 3: оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству и оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; уколико је кандидат био радно ангажован у струци, односно ако је био радно ангажован на радном месту или пословима за чије обављање се захтевало високо образовање студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, прилаже оригинал или оверену фотокопију доказа о радном искуству у струци (потврда, решење и други акти којима се доказује са којом стручном спремом, на којим пословима и у ком временском периоду је био радно ангажован); уколико поседује, оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: 
Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 – др. пропис) прописано је, између осталог, да су органи у обавези да по службеној дужности, када је то непходно за одлучивање у складу са законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне податке о чињеницима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима / уверење о положеном правосудном испиту. Потребно је да кандидат у делу  Изјава* у обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови подаци из службених евиденција.

 

X Рок за подношење доказа: Кандидати који су успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од  (5) пет радних дана од дана пријема обавештења доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку.
Кандидати који не доставе наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, односно који на основу достављених или прибављених доказа не испуњавају услове за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Министарства.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која се разликују у погледу тражених доказа о дужини радног искуства у струци (потврда, решење и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство), дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној фотокопији, према услову о дужини радног искуства у струци из радних места на која конкуришу.

XI Врста радног односа: За радно место под редним бројем 3. радни однос заснива се на одређено време, док се за остала радна места радни однос заснива на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, почев од 17. јула 2023. године.

 

Провера општих функционалних компетенција за сва радна места обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило). Провера посебних функционалних компетенција за радна места под редним бројем 1 и 2  обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило).

Провера посебних функционалних компетенција за раднo местo под редним бројем 4 обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе улица Бирчанинова број 6.

Провера понашајних компетенција  за радна места под редним бројем 1, 2, 3 и 4 обавиће се у Служби за управљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источно крило).

Интервју са Конкурсном комисијом за радна места под редним бројем 1, 2 и 3 обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе улица Коче Поповића број 3.

Интервју са Конкурсном комисијом за радно место под редним бројем 4 обавиће се у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе улица Бирчанинова број 6.

Кандидати ће о датуму, месту и времену спровођења сваке фазе изборног поступка бити обавештени на контакте (бројеве телефона или email адресе), које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомене:

 

Сагласно члану 9. Закона о државним службеницима (,,Службени гласник РС” бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17,  95/18, 157/20 и 142/22) кандидатима су при запошљавању у државни орган, под једнаким условима, доступна су сва радна места и избор кандидата се врши на основу провере компетенција.

 

*Приправник је лице које први пут заснива радни однос у својој струци и оспособљава се за самосталан рад. Изузетно радни однос у статусу приправника може се засновати и са лицем које је код другог послодавца било у радном односу, односно обављало рад ван радног односа на пословима у својој струци краће од времена утврђеног за приправнички стаж у степену образовања који је услов за рад на тим пословима. Време проведено у радном односу, односно на раду ван радног односа код другог послодавца не урачунава се у приправнички стаж. Приправник заснива радни однос на одређено време, после спроведеног јавног конкурса. Приправнички стаж на радним местима са високим образовањем студија другог степена (дипломске академске студија – мастер, специјалистичке академска студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године траје једну годину. Приправник полаже државни стручни испит до окончања приправничког стажа.

 

 Као државни службеник на извршилачко радно место, може да се запосли и лице које нема положен државни стручни испит, али је дужно да га положи у прописаном року. Положен државни стручни испит није услов, нити предност за заснивање радног односа. Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на неодређено време траје шест месеци. Државни службеник на пробном раду, који је засновао радни однос на неодређено време и државни службеник који је засновао радни однос на неодређено време а који нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене.
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао министар државне управе и локалне самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији (www.mduls.gov.rs) и огласној табли Министарствa државне управе и локалне самоуправе, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, огласној табли и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

Преузмите:

Образац пријаве за радно место под редним бројем 1

Образац пријаве за радно место под редним бројем 2

Образац пријаве за радно место под редним бројем 3

Образац пријаве за радно место под редним бројем 4

Материјали за припрему

 

Листа кандидата који су испунили мерила за избор

 Skip to content