Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Министарству државне управе и локалне самоуправе – управном инспекторату

На основу члана 54. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17. став 1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-11605/2017 од 28. новембра 2017. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – УПРАВНОМ ИНСПЕКТОРАТУ

I Орган у коме се радно место попуњава:
Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат, Београд, Дечанска 8.

II Радно место која се попуњава:радно место за статистичко – евиденционе послове, у звању млађи саветник, радни однос на неодређено време, у Групи за аналитичке, статистичко-евиденционе, кадровске и опште правне послове  –  1 извршилац.

Опис послова: Учествује у припреми извештаја о ажурности извршења налога достављених инспекторима; учествује у поступку прикупљања извештаја и информација о стању у областима из делокруга Управног инспектората; обавља послове уноса података у одговарајуће апликације; обавља послове техничке организације састанака и путовања запослених; обавља послове скенирања и обједињавања пословно-техничке документације; води евиденцију информатичке опреме и осталих основних средстава; води евиденцију о службеним возилима и стара се о њиховом одржавању; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: Стечено високо образовање из научне, односно стручне области из поља природно-математичких, техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; завршен приправнички стаж  или најмање 5 година радног стажа у државним органима; положен испит за возача „Б“ категорије и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање рада на рачунару – практичним радом на рачунару, познавање делокруга Управног инспектората и Уредбе о начину коришћења службених возила – усмено, вештина комуникације – усмено.

III Место рада: Београд, Дечанска 8

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Министарство државне управе и локалне самоуправе – Управни инспекторат, Бирчанинова бр. 6, Београд, са назнаком „за јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Весна Богићевић, телефон: 011/311 34 59.

VI Услови за рад на радном месту: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима или оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство); оверена фотокопија возачке дозволе за „Б“ категорију.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту и издате возачке дозволе.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Службе за управљање кадровима у делу http://www.suk.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/index.dot

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији. Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 93/14 и 22/15) је, између осталог, прописано да је јавни бележник надлежан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно општинска управа; да основни суд односно општинске управе као поверени посао задржавају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, односно општинске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележника.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника или у општини или суду.

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази, назначене вештине и знања биће проверени у просторијама Управног инспектората Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Дечанска 8, почев од 15. јануара 2018. године са почетком у 9,00 часова, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве телефона или адресе електронске поште које су навели у својим пријавама.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника, у општини или суду биће одбачене.

Кандидат који први пут заснива радни однос у државном органу, подлеже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита прима се на рад под условом да тај испит положи до окончања пробног рада.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs , интернет презентацији Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.Skip to content