Јавни позив електорима за поношење електорске пријаве

На основу члана 100. став 3. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 20/14-УС, 55/14 и 47/18) у складу сa Одлуком о расписивању избора за чланове националних савета националних мањина („Службени гласник РС”, број 63/18),

            министар државне управе и локалне самоуправе упућује


ЈАВНИ ПОЗИВ


свим електорима да благовремено поднесу потпуне писмене пријаве за учешће у електорској скупштини

  1. Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета македонске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14. 
  2. Електорска скупштина за избор 15 чланoва Националног савета руске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13.
  3.  Електорска скупштина за избор 23 члана Националног савета црногорске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године у дому Народне скупштине Републике Србије, Београд, Трг Николе Пашића број 13. 
  4.  Електорска скупштина за избор 29 чланова Националног савета хрватске националне мањине одржаће се 4. новембра 2018. године године у згради Народне скупштине Републике Србије, Београд, Краља Милана број 14.

Право да буде електор има припадник националне мањине уписан у посебан бирачки списак чију кандидатуру писмено подржи најмање:
1) 20 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи мање од 10.000 лица;
2) 30 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 10.000 лица али мање од 20.000 лица;
3) 45 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 20.000 лица али мање од 50.000 лица;
4) 60 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 50.000 лица али мање од 100.000 лица;
5) 100 припадника националне мањине уписаних у посебан бирачки списак, за националну мањину чији број према последњем попису становништва износи више од 100.000 лица.

Потписи за подршку електора морају да буду оверени код органа надлежног за оверу потписа.

Овера потписа не подлеже плаћању такси.

Кандидат за електора подноси Министарству електорску пријаву на потврђивање. Електорска пријава садржи изјаву да се кандидат пријављује за електорску скупштину националне мањине и личне податке и оверене изјаве бирача да подржавају кандидатуру за електора, као и списак бирача који подржавају кандидатуру за електора израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси електорску пријаву на потврђивање.

Електорске пријаве са свим прилозима подносе се на адрeсу Министарствa државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова број 6, 11 000 Београд.

Рок за достављање електорских пријава је 4. октобар 2018. године.

Министарство ће упутити писмени позив на електорску скупштину свим електорима чија је електорска пријава потврђена.

Ближа обавештења и релевантна документација могу се преузети са званичне интернет странице Министарства (www.mduls.gov.rs).

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава све заинтересоване припаднике националних мањина да је 20. августа 2018. године у издањима дневних новина „Дневник“ за територију АП Војводина и „Политика“ за територију Републике Србије објавило датум и место одржавања електорске скупштине са jaвним пoзивoм свим eлeктoримa дa блaгoврeмeнo пoднeсу пoтпунe писмeнe приjaвe зa учeшћe на eлeктoрскoj скупштини.

 Skip to content