Јавни позив локалним самоуправама за пилот пројекат Министарства -Јединствено управно место

У складу са чланом 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), а ради успостављања јединствених управних места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама,

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
-Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама –

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за 

ДОБИЈАЊЕ ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ УСПОСТАВЉАЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА

 

 • Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) расписује јавни позив за пријаву јединица локалне самоуправе и градских општина за реализацију пилот пројекта успостављања јединствених управних места. Јединице локалне самоуправе  и градске општине (у даљем тексту: кандидати) конкуришу за добијање подршке приликом успостављања јединственог управног места.
Сагласно члану 42. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), сврха јединствених управних места јесте повећање ефикасности, делотворности и економичности рада органа, у ситуацијама када је за остваривање једног или више права потребно поступање једног или више органа, а  ради остварења следећих циљева:

 • поучавања подносиоца захтева, на начин како би то учинио надлежни орган, о томе шта је све органима потребно да би поступили по захтеву;
 • примање захтева за признавање права или друго поступање у управној ствари, мишљења, објашњења, коментара, као и докумената и правних средстава, сагласно пропису, и њихово достављање надлежним органима;
 • обавештавање подносиоца захтева о томе које је радње предузео надлежни орган и правним актима које је донео.

Све радње на јединственом управном месту се могу вршити електронским путем, путем поште или на други погодан начин, при чему успостављање јединственог управног места не утиче на надлежност органа нити на право странке да се директно обраћа надлежном органу. Рокови за одлучивање о захтеву странке пред надлежним органима почињу да теку од дана када је поднет уредан захтев на јединственом управном месту.
Имајући у виду наведено и чињеницу да се ради о норми организационог карактера, потребно је да јединице локалне самоуправе, односно градске општине успоставе јединствена управна места на начин који ће у највећој мери, а у складу са постојећим потребама и капацитетима самих јединица локалне самоуправе и градских општина, утицати на повећање ефикасности, делотворности и економичности рада и на поједностављење поступака и процедура, што ће даље омогућити смањење административног оптерећења, уштеде времена и новца, као и функционисање управе као сервиса грађана.
Ради формулисања и оптималног уређења ближих услова, критеријума и мерила који се примењују у поступку одређивања јединственог управног места, као и начина сарадње надлежних органа у вези са поступањем и обављањем послова на јединственом управном месту, које ће позаконским актом прописати Влада, Министарство државне управе и локалне самоуправе је обезбедило средства за спровођење пилот пројекта успостављања јединствених управних места.
Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведених циљева износи 52.000.000,00 динара, а средства за подршку одобраваће се кандидатима бесповратно.
Број кандидата којима може бити одобрена додела средстава за наведене намене не може бити већи од 5 (пет) јединица локалне самоуправе односно градских општина. Минималан износ средстава која се додељује појединачном кандидату износи 10 процената од укупног износа предвиђених средстава.
Јавни позив садржи образац пријаве и информације о потребним документима односно подацима које је потребно доставити приликом подношења пријаве, као и рок за пријаву.

 •      Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:
 • одговарајући степен техничке опремљености (поседовање интернета, читача личних карата, оперативног система Windows 7 и више, електронских сертификата);
 • постојање одговарајућег физичког простора (шалтер сале или друге просторије) у којој се може успоставити јединствено управно место;
 • коришћење Модела административних поступака на локалном нивоу објављених на веб презенатцији Сталне конференције градова и општина (http://www.skgo.org/modeli-administartivnih-procedura);
 • коришћење Информационог система еЗУП (http://www.mduls.gov.rs/ezup.php);
 • обавезно ко-финансирање у минималном износу од 10% од предвиђеног износа буџета пројекта;
 • спровођење обједињене процедуре у поступцима издавања аката у остваривању права на изградњу и коришћење објеката, спровођење поступка остваривања права приликом рођења детета „Бебо, добродошла на свет“ и других интегрисаних процедура;
 • постојање претходних сличних активности које спроводе кандидати;
 • постојање потребе да се пружи помоћ кандидату за остварење наведених циљева и активности.

Обавезно је испуњење критеријума из тач. 1) – 5), док ће испуњење критеријума из тач. 6) – 8) служити за допунско рангирање оних јединица локалне самоуправе са истим степеном испуњености обавезних критеријума.
МДУЛС ће извршити прелиминарну оцену добијених података кандидата који су се пријавили на јавни позив, у односу на критеријуме дефинисане у самом позиву и извршити проверу испуњености формалних критеријума позива.
Ради усвајања ранг листе кандидата које су испуниле услове наведене у јавном позиву, МДУЛС је формирало Комисију за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, која је састављена од представника МДУЛС и која ће предложити ранг листу министру државне управе и локалне самоуправе.
Одлуку о избору кандидата које остварују право на подршку приликом успостављања јединственог управног места доноси министар државне управе и локалне самоуправе.

 • Средства за подршку реализоваће се за:
 • опремање јединственог управног места;
 • набавку неопходних техничких средстава за реализацију пилот пројекта;
 • подршку у оснивању јединствених управних места (нова систематизација и организација, обуке за службенике и друго).

Контролу наменске употребе средстава, на основу извештаја о реализацији овог програма по корисницима, врши Министарство финансија.

 • Потребна документација коју су заинтересовани кандидати дужни да поднесу уз захтев:
 • правилно попуњен Образац пријаве;
 • елаборат који садржи детаљно обрађене верификаторе за испуњеност свих наведених критеријума.
 • Рок за подношење захтева за расподелу средстава и начин пријављивања:

Средства за подршку могу добити они кандидати који су благовремено доставили пријаву и који су испунили све предвиђене критеријуме.
Кандидату се могу одобрити средства по једном захтеву, у току календарске године.
Јавни позив ће бити објављен на веб презентацији МДУЛС, као и у „Службеном гласнику Републике Србије“.
Рок за подношење захтева за расподелу средстава је 10 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Захтев за расподелу средстава доставља се на Обрасцу, који се преузима на веб презентацији МДУЛС: www.mduls.gov.rs.
Уз захтев се доставља и сва неопходна документација наведена у јавном позиву.
Захтев за расподелу средстава са документацијом, кандидат доставља на следећу адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе
Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе 
Бирчанинова 6, 11000 Београд

Неблаговремени и непотпуни захтеви за расподелу се неће разматрати.
Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе, односно градским општинама доноси одлуку о расподели средстава (у даљем тексту: Одлука) у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријаве и објављује је у „Службеном гласнику Републике Србије”, као и на веб презентацији МДУЛС: www.mduls.gov.rs.
Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон МДУЛС, Сектор за развој добре управе, број телефона: 011/3345-236.

ПреузмитеSkip to content