JАВНИ ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЛИЦА ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ОБАВЉАЊУ ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА

У складу са Директивом о ангажовању лица за обављање привремених и повремених послова број: 112-01-810/2021-02 од 21. априла 2021. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује јавни позив за ангажовање лица по основу уговора о обављању привремених и повремених послова, за послове наведене у референтој листи послова, која је саставни део овог јавног позива.

Током 2024. године Министарство у складу са организацијом рада и периoдичним потребама ажурира референтну листу послова и води/ажурира референтну листу лица која испуњавају услове за ангажовање.

Јавни позив отворен је током календарске 2024. године.

Период ангажовања

Уговор о привременим и повременим пословима се може закључити на период до 120 радних дана у току календарске године са незапосленим лицем, запосленим који ради непуно радно време – до пуног радног времена или са корисником старосне пензије у складу са одредбом члана 197. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-УС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење).

Услови ангажовања

Кандидат треба да поседује стручну спрему, вештине и знања која су наведена за посао за који се пријављује а који се налази у референтној листи послова.

Накнада

Висина месечне накнаде за обављање послова наведених у референтној листи зависи од врсте, обима и сложености послова који се обављају и креће се у распону плата прописаних за државне службенике и намештенике.

Садржај пријаве

Заинтересована лица попуњавају Пријаву по јавном позиву,  којa чини саставни део овог јавног позива, и уз њу достављају своју радну биографију која поред личних података треба да садржи податке о образовању, стручном усавршавању, посебним областима знања и вештина које лице поседује.

Начин подношења пријава

Пријаве се подносе путем електронске поште на е-адресу kadrovi.mduls@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова брoj 6, Београд са назнаком „За јавни позив“, почев од дана објављивања јавног позива на веб презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и током  2024. године.

Избор кандидата

Кандидати који испуњавају услове за обављање послова за које су поднели  пријаве, могу бити позвани на  разговор од дана подношења пријаве и током 2024. године, у складу са периодичним потребама Министарства. Обавештења о датуму, времену, месту  и начину одржавања разговора кандидатима ће бити саопштена путем бројева телефона или електронске адресе које наведу у својим пријавама.

Кандидати који буду позвани на разговор, у обавези су да доставе доказ о стеченом образовању.

 

Преузмите: Јавни позив

Преузмите: Пријаву  по јавном позиву

Преузмите: Рефернтна листа пословаSkip to content