ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години

На основу члана 26. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21),

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години

 

 1. Увод и предмет

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) додељује годишње награде јединицама локалне самоуправе за најбољу праксу у областима добре управе у виду новчаног износа, у циљу финансијске подршке за даље унапређење добре управе на својој територији.

Годишња награда јединицама локалне самоуправе за најбољу праксу у областима добре управе (у даљем тексту: годишња награда) ће се додељивати на основу пријава које обавезно садрже образложени предлог за доделу годишње награде са предлогом пројекта који би се суфинансирао средствима годишње награде.

Годишње награде додељују се у укупном расположивом износу од 8.360.000,00 динара.

У оквиру укупних расположивих средстава за годишње награде, додељују се годишње награде у једнаким износима за четири области.

Победници у свакој од четири области стећи ће право на годишњу награду у износу од 2.090.000,00 динара.

 

 1. Учесници

 

Право учешћа за доделу за годишњих награда за најбоље општинске/градске управе имају градови и општине (у даљем тексту: учесници) у складу са процедуром прописаном у овом јавном позиву и уз достављање адекватне пратеће документације.

Градске општине могу поднети пријаву на јавни позив само уз сагласност града која се потврђује актом градоначелника.

 

 

 • Области унапређења најбоље управе

 

Годишње награде за најбоље општинске/градске управе додељују се за следеће четири области:

 

 • Ефикасност и делотворност:
  • Примери праксе реформе локалних административних поступака (нпр. усаглашавање административних поступака са моделима МДУЛС; скраћивање рокова административног поступања);
  • Примери унапређења ефикасности и доступности услуга локалне самоуправе (нпр. јединствено место за пружање информација и пријем захтева странака; модерни услужни центри ЛС; систем за брзе одговоре; применa е-ЗУП-а);
  • Примери из праксе којима је обезбеђено праћење рада и ефикасности локалне управе (нпр. праћење рокова у којима поступа локална управа; праћење броја и фреквентности услуга локалне самоуправе; механизми за истраживање и анализу оцена рада локалне управе, служби, организација и предузећа; спровођење анализе оцена рада органа ЈЛС и предлога грађана за унапређење рада);
  • Примери међуопштинске сарадње који за резултат имају унапређење ефикасности и делотворности у спровођењу надлежности локалне самоуправе.

 

 • Транспарентност и учешће јавности у раду јединице локалне самоуправе:
  • Примери правовременог, разумљивог и садржајног информисања грађана о раду локалне самоуправе и темама од значаја за грађане града/општине/градске општине и/или иновативних видова комуникације са грађанима и јавношћу (нпр. модерни и садржајни интернет портали локалне самоуправе и обим и садржај доступних информација; комуникација путем друштвених мрежа; апликације за комуникацију са грађанима);
  • Примери укључивања јавности у доношењу важних локалних одлука, програма, планова и мера (нпр. учешће јавности у изради локалних планова развоја; учешће привреде у дефинисању локалних мера које утичу на њен положај; укључивање младих у дефинисање локалних омладинских политика и мера; укључивање припадника друге специфичне локалне заједнице/групе или мањинске заједнице у дефинисању локалних политика које се односе на њу);
  • Примери oмогућавањa учешћа јавности у изради и праћењу буџета (нпр. спровођење јавне расправе током припреме локалног буџета, посебно у области капиталних инвестиција; доступност буџета, ребаланса, завршних рачуна, извештаја ДРИ, стања локалног јавног дуга на интернет порталу ЛС; доступност периодичног (дневног, недељног) прегледа стања/реализације локалног буџета);
  • Примери локалних механизама и мера путем којих је омогућено грађанима да оцењују рад органа локалне самоуправе и упућују предлоге за унапређења њиховог рада;
  • Примери транспарентног управљања пословима локалне самоуправе (нпр. доступност информација о поступцима јавних набавки; отвореност конкурса којима се додељују средства, попуњавају радна места и/или додељује јавна својина у закуп);
  • Примери активног укључивања локалне заједнице, посебно месних заједница и организација цивилног друштва у процесу усвајања јавних политика на локалном нивоу и спровођење локалних мера и пројеката.

 

 • Одговорност и владавина права:
  • Примери заокруженог институционалног оквира за управљање развојем на локалном нивоу (нпр. постојање и усаглашеност кључних докумената јавних политика и развојног планирања на локалном нивоу и механизама за њихову реализацију, праћење и анализу њиховог ефекта; усклађеност садржине кровног планског документа и секторских стратегија са категоријама програмског буџета);
  • Примери одговорног управљања локалном јавном својином (нпр. постојање свеобухватног пописa имовине и уписа права својине у корист ЈЛС; вођење евиденција о вредности имовине у ЛС и код Дирекције за имовину; примери друштвено одговорног располагања са имовином ЛС – ревитализација и пренамена објеката ЛС и њихово ангажовање за потребе локалне заједнице у различитим областима, посебно за друштвено угрожене групе или подстицај економском и другом развоју ЛС);
  • Примери одговорног спровођења поступка одобравања средстава за суфинансирање пројеката организација цивилног друштва/удружења (нпр. кроз утврђивање јавног интереса за суфинансирање; транспарентну и инклузивну конкурсну процедуру; успостављање механизама за праћење и евалуацију пројеката који се суфинансирају);
  • Примери адекватног поступања по препорукама и другим актима независних државних и локалних органа и тела;
  • Примери активног спровођење локалних антикорупцијских политика (нпр. припрема, усвајање и спровођење локалног плана за борбу против корупције; посебни механизми и мере за превенцију потенцијалне корупције).

 

 • Равноправност и анти-дискриминација:
  • Примери праксе успостављања и примене антидискриминативних мера и превенције сваке врсте дискриминације у раду локалне управе;
  • Примери из праксе путем којих је обезбеђена равноправна употреба језика и писма националних мањина;
  • Примери успостављања и деловања локалних механизама и мера за развој и унапређење родне равноправности (нпр. функционисање локалних механизама за родну равноправност; спровођење родног одговорног буџетирања; локални пројекти који су усмерени на унапређење положаја жена и мушкараца);
  • Примери партнерства са организацијама цивилног друштва у спровођењу локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама;
  • Примери локалних мера социјалне инклузије, посебно социјалне инклузије и унапређења положаја Рома и Ромкиња;
  • Примери обезбеђивања и унапређења приступачности услуга локалне самоуправе особама са инвалидитетом, старијим суграђанима, мајкама са малом децом и сл.

 

 

 1. Критеријуми за доделу годишње награде

 

Учесници подносе пријаву за доделу годишње награде и кандидују најбоље примере своје праксе у областима добре управе, по сопственом избору, за одабрану област и не морају бити ограничени на примере наведене у тачки III овог јавног позива, који су дати само као илустрација.

Учесници могу поднети једну пријаву за једну област, а могу конкурисати за више области (максимално 4 пријаве, из сваке области по једна), с тим што ће бити награђени само у једној од њих.

За сваку област подноси се посебна пријава.

Пристигле пријаве ће оцењивати Комисија за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе (у даљем тексту: Комисија за доделу награда).

Приликом одлучивања о пријавама Комисија за доделу награда ће се посебно руководити следећим критеријумима:

 

Критеријум Максималан број бодова
1.     Релевантност предлога – у односу на тему/област на коју се односи и у односу на примену одговарајућих прописа Републике Србије и принципа доброг управљања у локалној самоуправи 10
2.     Везу одређене праксе са стратешким документом и њену одрживост – постојање интерних правила, буџетског издвајања и одрживог институционалног оквира у вези са конкретном иницијативом 10
3.     Обим промене коју предлог доноси и утицаја који остварује на локалном нивоу – друштвена вредност предложене праксе за локалну заједницу и утицај резултата и ефеката активности на унапређење рада локалне самоуправе, повећање квалитета њених услуга према локалној заједници и унапређење положаја крајњих корисника конкретне иницијативе и др. 35
4.     Иновативност праксе – иновативност и оригиналност предложеног примера 10
5.     Применљивост предлога –  могућност примене конкретне праксе у другим градовима и општинама 15
6.     Степен учешћа грађана/цивилног сектора – укључивање грађана и цивилног сектора у иницирању и развијању предлога 10
7.     Интеграција хоризонталних тема – утицај праксе на унапређење људских и мањински права, социјалне инклузије, родне равноправности, положаја младих и др. 10

 

 1. Потребна документација

 

Пријава садржи попуњен пријавни формулар и пратеће прилоге/документацију који представљају изворе верификације спроведених активности и постигнутих резултата наведеног примера најбоље управе.

Пријавни формулар, са пратећом документацијом, мора бити оверен и потписан од стране градоначелника, односно председника општине.

 

 

 1. Поступак одабира пријава и начин преноса средстава

Комисија за доделу награда утврђује Предлог одлуке о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе за сваку од наведених области и доставља га министру државне управе и локалне самоуправе.

Одлуку доноси министар државне управе и локалне самоуправе.

Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе којој се додељује годишња награда за најбоље општинске/градске управе, назив области добре управе за коју се додељује и износ додељених средстава.

Одлука се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на веб презентацији Министарства.

Министарство ће закључити уговоре о коришћењу средстава годишње награде за најбоље општинске/градске управе са јединицама локалне самоуправе којима је награда додељена и извршити пренос одобреног износа.

 

 • Рок за достављање пријава и начин пријављивања

 

Рок за достављање пријаве за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу je 20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“.

Пријава за доделу годишње награде за најбоље општинске/градске управе доставља се електронским путем, потписана, скенирана у ПДФ формату и у Word формату на мејл адресу: godisnja.nagrada@mduls.gov.rs, на пријавном формулару – Образац број 5, који се преузима на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs.

Уз пријаву се, електронским путем, доставља и сва неопходна документација наведена у јавном позиву.

Уз пријаву се, такође достављају, подаци лица задуженог за обавезу достављања извештаја, праћење реализације уговорених обавеза, као и извршење Уговора.

Изузетно, уколико је јединица локалне самоуправе онемогућена да пријаву и документацију пошаље у електронском облику, може је доставити путем редовне поште, на адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Комисија за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе

11000 Београд, Бирчанинова 6

 

Уколико се документација доставља путем редовне поште, документација се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комисија за доделу награда ће разматрати само пријаве које су благовремено поднете. Неблаговремене и непотпуне пријаве за доделу годишње награде се неће разматрати.

Комисија за доделу награда може вршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације, али само од јединица локалне самоуправе које су испуниле услове из јавног позива.

Информације неопходне за учешће на овом јавном позиву могу се добити на телефон Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектор за регистре и локалну самоуправу, број: 011/3620-148; 011/2686-786 и 011/3643-966.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Комисија за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе

број: 119-01-00141/2022-24 од 29. јануара 2024. године.

 

Преузмите:

Пријава за годишњу награду

Обавештење за локалне самоуправе које конкуришу за Годишњу награду за најбољу општинску/градску управу у 2023. години



Skip to content