Јавни позив за расподелу дела средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

На основу члана 10. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе („Службени гласник РС”, бр. 11/18, 13/19 и 3/20 )

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

-Комисија за спровођење поступка и утврђивања предлога за расподелу средстава-

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу дела средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

 

Расподела средстава се врши за остваривање следећих циљева:

 1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе. А то су: инфраструктурни пројекти јединица локалне самоуправе (изградња, реконструкција, доградња, санација и адаптација комуналне инфраструктуре, објеката-зграда јединица локалне самоуправе, објеката школа, објеката предшколских установа и других нивоа образовања, објеката културе, спортских објеката, прибављање у својину непокретности; радови на градским трговима и парковима,  радови на јавној расвети и видео надзору и радови на објектима пијаца)., радови на градским трговима и парковима,  радови на јавној расвети и видео надзору и радови на објектима пијаца).

Укупан износ средстава који се расподељује за остваривање наведеног циља: 364.000.000,00 динара.

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:

– у којој мери пројекат, у вези са којим је поднет захтев за расподелу средстава, доприноси остваривању изворних послова јединице локалне самоуправе;

– у којој фази се налази пројекат, уколико је пројекат прекинут разлози због којих је реализација започетог пројекта прекинута, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта за фазу за коју није покренут поступак јавне набавке, која је укупна финансијска вредност пројекта, у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта;

– допринос пројекта побољшању животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне самоуправе.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:

 • правилно попуњен Образац за циљ 1;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију пројекта;
 • пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или копији скенирано у електронском формату на CD)

Уз пројекат за извођење доставља се CD са следећом документацијом:

 • скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;
 • Уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом:
 • скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова;
 • акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава;

Сва наведена документација доставља се у оригиналу или копији скенирано у електронском формату на CD, сложена по редоследу:

 • пројектна документација, дозволе, сагласности и други акти надлежних органа који се односе на пројекат;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију пројекта;
 • извештај надзорног органа који садржи податке: у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта и у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта.

Уз потребну документацију може се доставити и друга документација која доприноси или приказује ефекат поднетог захтева на побољшање пословног окружења (Сертификат о повољном пословном окружењу – BFC/Business Friendly Certification, повећање запошљавања и др.).

Захтев за расподелу средстава се може односити само на реализацију једног одређеног пројекта од посебног значаја за локалну самоуправу.

 

2. Пружање финансијске, техничке и друге помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 52.000.000,00 динара.

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:

 • степен техничке опремљености, као и потреба за подизањем постојећег нивоа опремљености органа јединице локалне самоуправе;
 • допринос коришћења ових средстава остваривању циљева модернизације локалне самоуправе, њихов утицај на ефикасност пружања услуга грађанима и обављање послова;
 • утицај на подстицање нових инвестиција и донација које доприносе развоју јединице локалне самоуправе.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:

 • правилно попуњен Образац за циљ 2;
 • елаборат који садржи детаљно обрађене показатеље за све наведене критеријуме са предрачуном/спецификацијом опреме за коју се планира набавка.
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију пројекта

 

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичких и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и адекватан прилаз установама јавних служби лицима са посебним потребама.

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 46.800.000,00 динара.

Критеријуми  за утврђивање предлога за расподелу средстава:

 • намена, начин, мерила и критеријуми за избор пројеката из области културе, спорта, туризма и уметности који својим квалитетом доприносе развоју и презентацији јединица локалне самоуправе;
 • у којој мери постоји потреба да се пружи помоћ јединици локалне самоуправе за финансирање различитих облика помоћи у циљу унапређења приступачности услуга локалне самоуправе лицима са посебним потребама;
 • укупан износ буџетских средстава која су предвиђена за те намене.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:

 • правилно попуњен Образац за циљ 3;
 • План и програм финансирања конкретног културног, спортског, туристичког или другог догађаја који је од посебног значаја за грађане на територији јединице локалне самоуправе која подноси захтев;
 • финансијска, правна, техничка и друга документација о испуњавању услова за финансирање конкретних облика помоћи и документација неопходна за њихову реализацију;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију пројекта

 

4. Пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе за реализацију пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.

Укупан износ средстава који се расподељују за остваривање наведеног циља: 46.800.000,00 динара.

Критеријуми  за утврђивање предлога за расподелу средстава:

                         – Детаљан опис финансирања превентивних мера на смањењу ризика од климатских промена као и елементарних и других непогода, односно елаборат са описом;

                       – укупан износ буџетских средстава која су предвиђена за те намене.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз захтев за доделу средстава:

 • правилно попуњен Образац за циљ 4;
 • План финансирања превентивних мера на смањењу ризика од климатских промена као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана;
 • Информација о учесталости ризика од елементарних и других непогода и штета насталих деловањем истих у претходне три године;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију пројекта

Максималан износ средстава који се може одобрити по једном захтеву, у оквиру циља 1, 2, 3 и 4, не може бити већи од 10% укупно опредељених средстава за циљ у оквиру кога је поднет захтев.

Посебно ће бити вредновани пројекти који су од значаја за више јединица локалне самоуправе, односно који су резултат успостављене међуопштинске сарадње у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018).

 

Поступак одабира пријава и начин преноса средстава

Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава утврђује Предлог одлуке о расподели средстава и доставља га министру надлежном за послове локалне самоуправе.

Одлуку доноси министар надлежан за послове локалне самоуправе.

Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе којој су средства додељена, за остваривање којих циљева су средства додељена и у ком износу.

Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници Министарства.

Министарство ће закључити уговоре о коришћењу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе са изабраним јединицама локалне самоуправе и извршити пренос одобреног износа.

Закључен уговор између Министарства и јединице локалне самоуправе, поред осталих одредаба, садржаће и одредбу о обавези корисника да уколико одобрена средства не користи наменски, иста врати у складу са уговором, као и обавезу корисника да све активности реализује до 31. децембра 2020. године.

 

Начин пријављивања и рок за подношење захтева за расподелу средстава

Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет страници Министарства: www.mduls.gov.rs.

Рок за подношење захтева за расподелу средстава је 20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије” (7/20 од 29.1.2020).

Захтев за расподелу средстава доставља се искључиво електронским путем на мејл адресу: fond.lokal@mduls.gov.rs на Обрасцу – Образац бр. 1-за циљ 1; Образац бр. 2- за циљ 2, Образац бр. 3 – за циљ 3 и Образац бр. 4 – за циљ 4, који се преузимају на интернет страни Министарства: www.mduls.gov.rs.

Уз захтев се, WeTransfer-ом или на други погодан начин, доставља и сва неопходна документација наведена у јавном позиву.

Тачно попуњен захтев за расподелу средстава са документацијом, Подносилац пријаве доставља на следећу мејл адресу: fond.lokal@mduls.gov.rs

Изузетно, уколико је јединица локалне самоуправе онемогућена да захтев и документацију пошаље у електронском облику, може је доставити и путем редовне поште, на адресу:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава

11000 Београд, Бирчанинова 6

 Уколико се документација доставља путем редовне поште, документација се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив – за подношење захтева јединица локалне самоуправе за расподелу средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комисија ће разматрати само захтеве који су благовремено поднети. Неблаговремени и непотпуни захтеви за расподелу се неће разматрати.

Комисија може вршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације, али само од јединица локалне самоуправе које су испуниле услове из јавног позива.

Јединици локалне самоуправе (општини, граду и граду Београду) могу се одобрити средства по највише два захтева, по једном јавном позиву.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства државне управе и локалне самоуправе, Сектор за систем локалне самоуправе број: 011/3060-101; 011/3060-107 и 011/3060-119.

Преузмите:

 Skip to content