ЈАВНИ ПОЗИВ за расподелу средстава

На основу члана 9. Правилника о начину и критеријумима за расподелу средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 101/21)

 

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

за расподелу средстава

 

Расподела средстава ће се вршити на основу поднетих пријава које садрже предлоге пројеката поднетих за одређене намене у укупном износу од 140.000.000,00 динара.

 

 1. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у пуном или делимичном износу недостајућих средстава, за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе. Наведени пројекти се могу поднети за: изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију комуналне инфраструктуре, објеката-зграда јединица локалне самоуправе (објекти школа, предшколских установа и других нивоа образовања, културе, спортских објеката и др.), прибављање у својину непокретности; радови на градским трговима и парковима, радови на јавној расвети и видео надзору; радови на објектима пијаца и радови на санацији локалних мостова.

 

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:

 • у којој мери поднети пројекти доприносе остваривању изворних и поверених послова и циљева одрживог развоја јединице локалне самоуправе и родне равноправности;
 • спремност пројекта за реализацију, у смислу претходно обезбеђене и достављене пројектне документације (издата грађевинска дозвола, акт надлежног органа на основу којег започиње извођење радова на пројекту за који је поднет захтев, закључен уговор, спецификација радова и документација која се односи на спроведене поступке јавне набавке који су претходили закључивању уговора);
 • стање већ започетих пројеката на основу достављених извештаја надзорног органа, који садржи податке о укупној финансијској, односно уговореној вредности пројекта, року у ком се предвиђа завршетак пројеката, у којој фази реализације се налазе пројекти, количину и врсту изведених радова, неопходна средства за реализацију започетих пројеката са спецификацијом радова;
 • спремности јединица локалне самоуправе за суфинасирање пројекта;
 • оправданост и одрживост пројекта, са становишта побољшања животног стандарда и услова живота грађана на територији јединице локалне самоуправе.

 

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:

 • правилно попуњен Образац за намену 1;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планирана за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта;
 • пројекат за извођење или главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови (у оригиналу или копији скенирано у електронском формату).

 

Уз пројекат за извођење доставља се следећа документација у електронском формату на CD, USB или WeTransfer-ом:

 

 • скениране стране на којима се види изјава главног пројектанта и изјава одговорних пројектаната којима се потврђује да је пројекат израђен у складу са локацијским условима, грађевинском дозволом, пројектом за грађевинску дозволу, прописима и правилима струке;
 • уз главни пројекат по којем је издат акт надлежног органа на основу којег се изводе радови доставља се CD са следећом документацијом:

скениране стране на којима се види потврда о извршеној техничкој контроли и печат органа надлежног за издавање акта на основу којег започиње извођење радова и акт надлежног органа на основу којег се изводе радови на пројекту за који је поднета пријава.

Сва наведена документација доставља се сложена по редоследу:

 • пројектна документација, дозволе, сагласности и други акти надлежних органа који се односе на пројекат;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе уколико су средства планирана за реализацију пројекта;
 • извештај надзорног органа који садржи податке: у којој фази се налази пројекат, колико је средстава потребно за реализацију започетог пројекта, која је укупна финансијска вредност пројекта и у ком року се предвиђа завршетак започетог пројекта.

Уз потребну документацију може се доставити и друга документација која доприноси или приказује ефекат поднетог захтева на побољшање пословног окружења (Сертификат о повољном пословном окружењу – BFC/Business Friendly Certification, повећање запошљавања и др.).

 

 

 1. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.

 

Критеријуми за утврђивање предлога за расподелу средстава:

 • утицај пружања помоћи на повећање ефикасности пружања услуга грађанима и привреде;
 • циљеви развоја електронске управе;
 • потребу за подизањем постојећег нивоа техничко-информатичке и просторне опремљености органа јединице локалне самоуправе;
 • као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.

 

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:

 

 • правилно попуњен Образац за намену 2;
 • елаборат који садржи детаљно обрађене показатеље за све наведене критеријуме са предрачуном/спецификацијом опреме за коју се планира набавка;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планирана за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта.

 

 1. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичник и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и ради омогућавања адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом.

 

Критеријуми  за утврђивање предлога за расподелу средстава:

 • оправданост пројекта у циљу организовања и одржавања важних догађаја, културних, спортких, туристичких и других манифестација за саму јединицу локалне самоуправе;
 • оправданост потребе за финансирањем адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:

 

 • правилно попуњен Образац за намену 3;
 • План и програм финансирања конкретног културног, спортског, туристичког или другог догађаја који је од посебног значаја за грађане на територији јединице локалне самоуправе која подноси захтев;
 • финансијска, правна, техничка и друга документација о испуњавању услова за финансирањем адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом (приступне рампе);
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планирана за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта;

 

Док је на снази проглашена епидемија изазвана вирусом SARS-CoV-2 у предлозима пројеката би требало да буду представљени модалитети организовања манифестација у складу са епидемиолошким мерама које се примењују.

 

 1.  Пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе у реализацији пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.

Критеријуми  за утврђивање предлога за расподелу средстава:

 

 • Детаљан опис финансирања превентивних мера на смањењу ризика од климатских промена као и елементарних и других непогода, односно елаборат са описом;
 • укупан износ буџетских средстава која су предвиђена за те намене.

Потребна документација коју су заинтересоване јединице локалне самоуправе дужне да поднесу уз пријаву за доделу средстава:

 

 • правилно попуњен Образац за намену 4;
 • План финансирања превентивних мера на смањењу ризика од климатских промена као и елементарних и других непогода, а све у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана;
 • Информација о учесталости ризика од елементарних и других непогода и штета насталих деловањем истих у претходне три године;
 • извод из буџета јединице локалне самоуправе за средства планирана за реализацију пројекта, односно изјава градоначелника/председника о средствима која ће се обезбедити за финансирање пројекта.

___

 

 

Свака јединица локалне самоуправе може да на јавни позив поднесе по једну пријаву за сваку од намена.

Јединици локалне самоуправе се могу одобрити средства за највише две пријаве по јавном позиву, а за различите намене.

Градске општине могу поднети пријаву на јавни позив само уз сагласност града која се потврђује актом градоначелника/ председника општине.

Посебно ће бити вредновани пројекти који су од значаја за више јединица локалне самоуправе, односно који су резултат успостављене међуопштинске сарадње у складу са Законом о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18).

 

___

Поступак одабира пријава и начин преноса средстава

 

Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава утврђује Предлог одлуке о расподели средстава и доставља га министру државне управе и локалне самоуправе.

Одлуку доноси министар државне управе и локалне самоуправе.

Одлука садржи: назив јединице локалне самоуправе којој су средства додељена, за остваривање којих намена су средства додељена и у ком износу.

Одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на веб презентацији Министарства.

Министарство ће закључити уговоре о коришћењу средстава са изабраним јединицама локалне самоуправе и извршити пренос одобреног износа.

                       

____

 

Начин пријављивања и рок за подношење пријава за расподелу средстава

 

Министарство ће објавити јавни позив у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs.

 

                      Рок за подношење пријава за расподелу средстава је 20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Пријава за расподелу средстава доставља се електронским путем на адресу: fond.lokal@mduls.gov.rs на Обрасцу – Образац бр. 1-за намену 1; Образац бр. 2- за намену 2, Образац бр. 3 – за намену 3 и Образац бр. 4 – за намену 4 , који се преузимају на веб презентацији Министарства: www.mduls.gov.rs.

Уз пријаву се, електронским путем, доставља и сва неопходна документација наведена у јавном позиву.

Изузетно, уколико јединица локалне самоуправе није у могућности да пријаву и документацију пошаље електронском поштом, може је доставити и путем редовне поште, на адресу:

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Комисија за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава

11000 Београд, Бирчанинова 6

 

Уколико се документација доставља путем редовне поште, документација се предаје у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив за расподелу средстава“, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Комисија ће разматрати само пријаве које су благовремено поднете. Неблаговремене и непотпуне пријаве за расподелу се неће разматрати.

Комисија може вршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне информације, али само од јединица локалне самоуправе које су испуниле услове из јавног позива.

Информације неопходне за учешће на јавном позиву могу се добити на телефон Министарства државне управе и локалне самоуправе, Одељење за локалну самоуправе број: 011/3060-101; 011/3060-107 и 011/3060-119.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за расподелу средстава

број: 119-01-00221/2021-24 од 4. новембра 2021. године.

 

                                                       МИНИСТАР

Марија Обрадовић

Преузмите:Skip to content