ЈЕДАН ОД ПРИОРИТЕТА У 2022. ГОДИНИ – УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЛС КОЈИ ОБАВЉАЈУ ПОВЕРЕНЕ ПОСЛОВЕ ИЗ ДЕЛОКРУГА МДУЛС

У 2021. години забележен је позитиван тренд укључивања запослених у јединицама локалне самоуправе и њихових руководилаца у све процесе у стручном усавршавању које спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе са циљем изградње капацитета органа који обављају поверене послове из делокруга овог министарства.

Тако је Секторски посебни програм обуке матичара за 2021. годину, који је обухватио шест области стручног усавршавања и 16 тематских целина, реализован у целини. Одржано је 28 обука, са укупно 1.125 полазника обука, 156 сати ефективне обуке и 84 дана pre-work, односно 196 дана post-work рада полазника у похађању обука у оквиру апликативног модула за стручно усавршавање матичара.

У овом програму обуке учествовало 28,9% полазника више од индиковане вредности за 2021. годину, а оствареном резултату допринела је заинтересованост матичара за похађање обука, подржана од стране њихових руководилаца и модернизован начин спровођења програма обуке, посебно примена нових метода и техника рада које су омогућиле интерактиван приступ у раду са полазницима – акционо учење у коме се решавају реални проблеми, индивидуално и групно решавање студије случаја, постављање питања и добијање одговора у реалном времену од стране реализатора у pre-work и post-work фази обуке.

Истовремено, спроведено је утврђивање потреба за стручним усавршавањем матичара за 2022. годину и донет иновиран програм обуке, који обухвата шест области стручног усавршавања и 23 тематске целине.

Такође, у складу са новоустановљеним стандардима квалитета у стручном усавршавању у јавној управи, успостављено је секторско посебно стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе који обављају поверене послове јединственог бирачког списка.

Спроведен је поступак утврђивања потреба за стручним усавршавањем ове категорије запослених у 2022. години и донет програм обуке, који обухвата две области и 10 тематских целина.Skip to content