МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОБЈАВЉУЈЕ ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О четири нацрта закона

На основу члана 41. став 10. Пословника Владе („Службени гласник РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19 – др. уредба), Министарство државне управе и локалне самоуправе објављује

ИЗВЕШТАЈ

о спроведеној јавној расправи о четири нацрта закона

 

Одбор за правни систем и државне органе, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, донео је следеће закључке:

-Закључак 05 број: 011-9860/2021 од 26. октобра 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о систему плата запослених у јавном сектору;

-Закључак 05 број: 011-9861/2021 од 26. октобра 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;

-Закључак 05 број: 011-9862/2021 од 26. октобра 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о запосленима у јавним службама;

-Закључак 05 број: 011-9867/2021 од 26. октобра 2021. године, којим је одређено спровођење јавне расправе о Нацрту закона о изменама Закона о платама запослених у јавним агенцијама и другим организацијама које је основала Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.

Јавна расправа о наведеним нацртима закона спроведена је у периоду од 28. октобра до 16. новембра 2021. године.

Програм јавне расправе о четири нацрта закона објављен је на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе http://mduls.gov.rs/propisi/propisi-u-pripremi/ и Порталу е-управе, са позивом свим заинтересованим странама (грађанима и стручној јавности) да у току трајања јавне расправе доставе своје коментаре, предлоге и сугестије за унапређење текстова нацрта закона, и да своје коментаре шаљу на e-mail адресу: ljudskiresursi@mduls.gov.rs или путем поште на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

У току трајања јавне расправе није било достављених предлога, сугестија, иницијатива и коментара на текстове нацртa закона.

У Београду, 25. новембра 2021. године

 

 Skip to content