ОДЛУКа о расподели средстава

На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, доносим

О  Д  Л  У  К  У 

о расподели средстава

 

Средства се одобравају по објављеном Јавном позиву за расподелу средстава („Службени гласник РС”, број 8/24 од 2. фебруара 2024. године).

Из средстава која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину на Разделу 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, шифра директног буџетског корисника – 14800, функција 180 – трансфери општег карактера између различитих нивоа власти, програм 0608 – систем локалне самоуправе, програмска активност 0004 – подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе,  економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 – приходи из буџета, у укупном износу од 409.640.000,00 динара, одобравају се средства следећим јединицама локалне самоуправе, и то:

1.1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу, за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе (намена 1), следећим корисницима у наведеним износима и наменама:

 

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Општина

АДА

 

 

20.000.000,00

 

Реконструкција јавног објекта и изградња помоћног објекта – зграде културног удружења националних мањина ,,Пачирта“
2. Општина

БОЉЕВАЦ

 

25.000.000,00

Изградња главног доводног цевовода за снабдевање водом насеља Савинац, Сумраковац и Подгорац Тимок – Iб-2 фаза и Id-1фаза изградње
3. Општина

БОСИЛЕГРАД

 

7.140.000,00

„Проширење градске мреже ради водоснадбевања насеља Ресен у општини Босилеград“
4. Општина

ВЕЛИКА ПЛАНА

 

15.000.000,00

Унапређење система јавног осветљења општине Велика Плана применом уређаја за уштеду електричне енергије
5. Град Београд

ГО НОВИ БЕОГРАД

 

2.969.328,00

Текуће одржавање службе педијатрије (предшколски део, болесна страна) Дома здравља ,,Нови Београд“
6. Град Београд

ГО САВСКИ ВЕНАЦ

 

16.163.238,00

Инвестиционо одржавање здравствених амбуланти у оквиру Дома здравља Савски венац у улици Пастерова број 1
7. Општина

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

 

16.000.000,00

Пројекат за извођење за изградњу спортских терена за кошарку и одбојку и теретане на отвореном на локацији ,,Спортско-рекреативног центра Горњи Милановац“ у Горњем Милановцу на катастарској парцела 40309/1 КО Горњи Милановац
8. Општина

ЖИТОРАЂА

4.422.077,10 Адаптација и санација скупштинске сале Житорађа
9. Град

ЗАЈЕЧАР

 

20.000.000,00

Инвестиционо одржавање

крова и кровног покривача зграде Градске управе града Зајечара, објекат број 1 на кп бр 9667 КО Зајечар у Зајечару

10. Општина

КОЦЕЉЕВА

 

17.000.000,00

Изградња спортско-рекреативних садржаја у оквиру Основне школе ,,Мића Станојловић“ – издвојено осморазредно одељење Драгиње, на К.П. бр. 1076 К.О. Драгиње, општина Коцељева
11. Град

КРАЉЕВО

 

13.965.480,00 Изградња дечијег игралишта у IV црногорској улици у Рибници, катастарска општина број 3724/5, КО Краљево
12. Град

КРУШЕВАЦ

 

18.482.814,00 Унапређење инфраструктурних капацитета Спортског центра Крушевац кроз изградњу дечијег игралишта – одбојка на песку
13. Општина

ЛАПОВО

 

24.979.811,85

Реконструкција и пренамена помоћног објекта у пословну зграду за потребе ватрогасне службе на к.п. 8818/3 КО Лапово
14. Општина

МИОНИЦА

 

15.000.000,00

Пројекат рационализације потрошње електричне енергије на мрежи јавног осветљења на територији општине Мионица на катастарским парцелама 701 КО Табановић, 564 КО

Ђурђевац, 972 КО Вртиглав, 139/14 КО Попадић, 1053 КО Дучић, 671 КО Ракари, 1855 и 1859 КО Горњи Мушић, 850 и 402 КО Тодорин До

15. Општина

ОСЕЧИНА

 

35.999.068,90

Доградња и спољно уређење школског објекта ,,ОВЦ Браћа Недић“ – друга фаза, ул. Браће Недић  бр. 21 КП 4339, КО Осечина
16. Општина

ПАРАЋИН

28.794.486,00 Текуће одржавање објекта „Гимназије“ у Параћину
17. Општина

ПЕЋИНЦИ

 

40.386.805,20

Доградња, реконструкција и адаптација постојећег простора (позоришна сала) у објекту Културног центра Пећинци
18. Град

ПОЖАРЕВАЦ

 

8.130.790,95

„Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта ,,Старог начелства“ у Пожаревцу“, фаза 2
19. Општина

ТОПОЛА

20.658.500,00 ,,Изградњa дечјег игралишта и теретане на отвореном у Тополи на катастарској парцели 1746/10 КО Топола“
20. Општина

ШИД

 

10.200.000,00

Уређење дворишта Музичке школе „Филип Вишњић“ у Шиду

 

1.2. Пружање финансијске помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама (намена 2), следећим корисницима у наведеним износима и наменама:

 

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Општина

МЕДВЕЂА

 

5.406.900,00

Увођење савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада општине Медвеђа
2. Општина

НЕГОТИН

 

5.597.100,00

„Унапређење информационо комуникационе инфраструктуре и сигурности рачунарског система“
3. Општина

НОВА ЦРЊА

5.000.000,00 Успостављање интернет центра у општини Нова Црња
4. Град

НОВИ ПАЗАР

 

7.416.000,00

Електронска скупштина као средство за транспарентан и одговоран рад
5. Општина

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

13.584.000,00

Oсавремењавање рада Скупштинских радних тела и Општинског већа Општине Петровац на Млави
6. Град

ЧАЧАК

1.000.000,00 Еколошки информациони систем ,,ЕКО Чачак“
7. Општина

ЧОКА

5.292.600,00 Унапређење информационог окружења општине за потребе развоја еУправе

 

1.3. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичник и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и ради омогућавања адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом (намена 3) следећим корисницима у наведеним износима и наменама:

 

 

 

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Град

ЧАЧАК

4.500.000,00 Кошаркашки камп ,,Малина“ 2024

 

1.4. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана (намена 4) следећем кориснику у наведеном износу и намени:

 

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Општина

БОСИЛЕГРАД

1.551.000,00 Опремање возила опремом за гашење пожара

 

Комисија је, користећи критеријуме из чл. 12, 13, 14, 15 и 16. Правилника, извршила бодовање према степену развијености јединице локалне самоуправе, у складу са важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, бодовима од 1 до 5, као и по значају пројекта за побољшање услова живота и рада грађана, бодовима од 1 до 10.

Након доношења Одлуке о расподели средстава, Министарство ће закључити уговор о коришћењу средстава са јединицама локалне самоуправе којима су средства додељена.

Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора.

Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне самоуправе – Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, подноси редовне извештаје о реализацији намена за која су средства додељена и начину утрошка средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.

 

Преузмите:

Одлука о расподели средстава

 

 Skip to content