ОБАВЕШТЕЊЕ о примени нових прописа у вези попуњавања радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Од 1. јануара 2024. године почиње примена Закона о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 92/23) и Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 107/23).

Новине које се уводе наведеним прописима односе се на имплементацију система компетенција у поступке попуњавања радних места у органима, службама и организацијама у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, чиме се унапређује поступак запошљавања у складу са принципом заслуга.

Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, ближе се уређује спровођење конкурсног поступка базираног на провери компетенција и то понашајних, општих функционалних и посебних функционалних компетенција.

Поред тога, Уредбa доноси новине које се односе на јединствени образац пријаве на конкурс, одређивање шифре под којима кандидати учествују у изборном поступку, фазе изборног поступка у којима се врши провера компетенција, као и уређење осталих питања која се односе на састав конкурсне комисије, начин провере компетенција, односно начин провере знања, способности и вештина за радна места намештеника и критеријуме и мерила за избор на радна места у органима јединица локалне самоуправе, мерила за избор на радна места којима ће се предвидети давање првенства припадницима националних мањина у случајевима када се ради о кандидатима који су са једнаким најбољим резултатом испунили мерила за избор, у циљу постизања одговарајуће заступљености припадника националних мањина и пуне равноправности између припадника националних мањина и грађана који припадају већини.

На основу Уредбе, Министар државне управе и локалне самоуправе донео је Упутство за вредновање понашајних компетенција („Службени гласник РС“, број 115/23), којима се утврђују смернице за вредновање понашајних компетенција кандидата путем интервјуа базираног на компетенцијама, а који ће спроводити обучени процењивачи.

Провера општих функционалних компетенција „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у Републици Србији“, „Пословна комуникација“ и „Дигитална писменост“, вршиће се на електронској платформи на којој се врши провера компетенција државних службеника, решавањем тестова или задатака из база питања.

База питања за проверу опште функционалне компетенције „Организација и рад органа аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе у Републици Србији“, објављена је на интернет презентацији Министарства државне управе и локалне самоуправе и лица која желе да конкуришу на радна места у органима, службама и организацијама АП и ЈЛС могу да се упознају са питањима и припреме за  проверу ове компетенције.

Донети прописи представљају спровођење друге фазе интегрисања оквира компетенција у поступке попуњавања радних места, а наредном периоду настављају се реформске и стратешке активности везане за даљу имплементацију компетенција у поступке оцењивања, односно вредновања радне успешности за службенике у АП и ЈЛС.

 

Преузмите:

База питања за проверу опште функционалне компетенције Организација и рад органа аутономне покрајине односно локалне самоуправе у Републици Србији

Упутство за вредновање понашајних компетенција

Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у АП и ЈЛС

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у АП и ЈЛС

Образац Пријава на конкурсSkip to content