ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ДРУГОГ ПРОЦЕСА КОНСУЛТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ДОПУНЕ УРЕДБЕ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Позивамо све заинтересоване стране, представнике научно – истраживачких установа, научне раднике, удружења, социјалне партнере и друга заинтересована лица да учествују у другом процесу консултација у вези Предлога Каталога радних места у институтима од национланог значаја, истраживачко-развојним институтима, институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности. Наведени Предлог припремило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, а уз консултације са научно – истраживачким установама након спроведеног првог процеса консултација од 30. децембра 2021. године.

Други поцес консултација о Предлогу допуне Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) ће се спровести у периоду од 6. априла до. 6. маја  2022. године, достављањем примедби, сугестија и коментара електронским путем на мејл: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова бр.6, Београд.

Предлог Каталога радних места објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и еКонсултације.

Предлог Каталога радних места у институтима од националног значаја, истраживачко-развојним институтима и институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности налази се ОВДЕ

Предлог Каталога радних места у институтима од националног значаја, истраживачко-развојним институтима и институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности. (у даљем тексту: Каталог) за који се спроводи други процес консултација сачињен је у сарадњи са представницима Министарства просвете, науку и технолошког развоја –  Сектора за науку, а на основу достављених предлога, сугестија и коментара од стране института, синдиката, факултета, организација и физичких лица, након споведеног првог процеса конултација.

Ради правилног разумевања Каталога радних места у јавном сектору указујемо:

 • Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору има за циљ јединствено праћење радних места, односно послова који се обављају у јавном сектору и треба да садржи називе радних места, општи/типични опис посла који се обавља на тим радним местима,  захтеван степен стручне спреме, односно образовање као и додатна знања/испите/ радно искуство.

С тим у вези, напомињемо да:

 • општи/типични опис посла представља општи, типични опис посла који се обавља на радном месту и треба да буде кратак ( не треба да садржи све описе послова из Правилника о систематизацији и организацији послова, с обзиром да послодавац на основу општег/типичног описа посла из Каталога детаљиније разрађује послове Правилником);
 • степен стручне спреме, односно образовање треба бити усклађено са образовањем које је прописано законом или другим правним актом из делатности рада;
 • додатна знања/испити/радно искуство представљају најмање захтеване  услове који су законом или другим правним актом прописани за обављање одређених послова.

На основу наведеног Каталог радних места нема сврху и не може заменити Правилник о организацији и систематизацији послова који се доноси на нивоу установе.

 • Део примедби и сугестија које су се односиле на радна места истраживача у одговарајућим звањима, а које су саставни део Каталога радних места у високом образовању неће се разматрати у овом процесу консултација имајући у виду да се овим Каталогом утврђују радна места у институтима од националног значаја, истраживачко-развојним институтима и институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности
 • Такође, део примедби који се односио на утврђивање радних места у иновационим центрима нису могли бити прихваћени из разлога што су ови центри основани и послују у складу са прописима о привредним друштвима. Наиме, Каталог не обухвата радна места запослених у јавним предузећима и привредним друштвима које је основала Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе и Народној банци Србије, као ни на запослене у јавним медијским сервисима и органима и организацијама које су основане међународним уговором или којима се плате одређују у складу са међународним уговором (члан 1., став 4. Закона о систему плата запослених у јавном скетору („Службени гласник РС“, бр. 18/16, 108/16, 113/17, 95/18, 86/19, 157/20 и 123/21).
 • Радна места која су утврђена наведеним каталогом, а која се односе на обављање делатности института у области здравствене/фармацеутске  делатности, односно производње и промета лекова и медицинских средства усклађена су  са прописима који уређују ове делатности.
 1. Каталог радних места у науци
  1. Списак радних места у науци
  2. Предлог каталогарадних места у  науци


Skip to content