ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ ТРЕЋЕГ ПРОЦЕСА КОНСУЛТАЦИЈА У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ДОПУНЕ УРЕДБЕ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА И ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Позивамо све заинтересоване стране, представнике научно – истраживачких установа, научне раднике, удружења, социјалне партнере и друга заинтересована лица да учествују у трећем процесу консултација у вези Предлога Каталога радних места у институтима од националног значаја, истраживачко-развојним институтима, институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности. Наведени Предлог припремило је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Министарством државне управе и локалне самоуправе, а уз консултације са научно – истраживачким установама и Фарамацеутском комором Републике Србије након спроведеног другог процеса консултација од .6. априла до 6. маја 2022. године.

Трећи поцес консултација о Предлогу допуне Уредбе о каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 81/17, 6/18 и 43/18) ће се спровести у периоду од 20. јула до 16. септембра 2022. године, достављањем примедби, сугестија и коментара електронским путем на мејл: katalogradnihmesta@mduls.gov.rs или на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова бр.6, Београд.

Предлог Каталога радних места објављени су на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе и еКонсултације.

Предлог Каталога радних места у институтима од националног значаја, истраживачко-развојним институтима и институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности налази се ОВДЕ.

Предлог Каталога радних места у институтима од националног значаја, истраживачко-развојним институтима и институтима чији је оснивач Српска академија наука и уметности. (у даљем тексту: Каталог) за који се спроводи трећи процес консултација сачињен је у сарадњи са представницима Министарства просвете, науку и технолошког развоја –  Сектора за науку, а уз консултације са научно – истраживачким установама  и Фармацеутском комором Републике Србије, а на основу достављених предлога, сугестија и коментара од стране института, организација и физичких лица, након споведеног другог процеса конултација.

Ради правилног разумевања Каталога радних места у јавном сектору указујемо:

  • Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору има за циљ јединствено праћење радних места, односно послова који се обављају у јавном сектору и треба да садржи називе радних места, општи/типични опис посла који се обавља на тим радним местима, захтеван степен стручне спреме, односно образовање као и додатна знања/испите/ радно искуство.

С тим у вези, напомињемо да:

  • општи/типични опис посла представља општи, типични опис посла који се обавља на радном месту и треба да буде кратак ( не треба да садржи све описе послова из Правилника о систематизацији и организацији послова, с обзиром да послодавац на основу општег/типичног описа посла из Каталога детаљиније разрађује послове Правилником);
  • степен стручне спреме, односно образовање треба бити усклађено са образовањем које је прописано законом или другим правним актом из делатности рада;
  • додатна знања/испити/радно искуство представљају најмање захтеване  услове који су законом или другим правним актом прописани за обављање одређених послова.

На основу наведеног Каталог радних места нема сврху и не може заменити Правилник о организацији и систематизацији послова који се доноси на нивоу установе.

  • Радна места која су утврђена наведеним каталогом, а која се односе на обављање делатности института у области здравствене/фармацеутске делатности, односно производње и промета лекова и медицинских средства усклађена су  са прописима који уређују ове делатности.

Каталог радних места у науци

  1.  Попис радних места у науци
  2.  Предлог каталогарадних места у  науци
  3. Презентација – наука 


Skip to content