ОБАВЕШТЕЊЕ ПОДНОСИОЦИМА ПРИЈАВА НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2020. ГОДИНИ

Рок за подношење пријава на Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2020. години, истиче 18. марта 2020. године.

Услед увођења ванредног стања у Републици Србији у циљу спречавања ширења корона висура COVID-19, као једна од мера  17. марта 2020. године, прописана је и забрана пријема странака у писарници Министарства државне управе и локалне самоуправе, па не постоји могућност да се пријаве предају лично на писарници.

Полазећи од наведеног, препорука је да се пријаве подносе поштом. Изузетно,  у случају да није могуће поднети пријаву путем поште, данас и сутра, пријава се може поднети елетронским путем на адресу: prava.slobode.registri@mduls.gov.rs.

Пријава и документација уз пријаву прилажу се у електронском облику као скенирани документи, потписани и печатирани од стране подносиоца пријаве.

Рок за подношење пријава електронским путем је до краја дана 18. мартa 2020. године, (23:59).  

Подносиоци пријаве ће бити обавештени електронским путем о потврди пријема мејла.

Пријаве достављене после наведеног рока неће бити разматране.Skip to content