ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ СА РЕГИСТРОМ ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА

Министар државне управе и локалне самоуправе на основу члана 22. став 2. Закона о политичким странкама („Службени гласник РС”, бр. 36/09 и 61/15 – УС), донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака („Службени гласник РС”, број 27/2023).

 

Како је током примене у пракси Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака („Службени гласник РС”, број 51/09) уочено да су одређена решења која су од значаја за обављање послова вођења Регистра непотпуна, извршене су измене и допуне ради  прецизирања у поступању (нпр. прописана је документација која се подноси у случају кад странка настаје спајањем више странака, односно која се документација доставља уз пријаву за конкретну промену података).

 

Поред тога, извршено је  усклађивање у односу на Одлуку Уставног суда IУз-479/2014 од 9. априла 2015. године тако да су брисани чл. 14 – 17. Правилника из разлога што није могућа њихова примена с обзиром да проистичу из одредаба Закона о политичким странкама које су касиране наведеном одлуком Уставног суда. Такође, усклађивање је извршено и у односу на Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16, 95/18 – аутентично тумачење и 2/23 – одлука УС), тако да је прописана могућност да Министарство, ради ефикасности и економичности поступка, прибавља по службеној дужности податке о чињеницама које се доказују потврдом о упису оснивача политичке стране у бирачки списак.

 

Напомињемо да од дана ступања на снагу Правилника о изменама и допунама Правилника о начину уписа и вођења Регистра политичких странака (15. априла 2023) на сајту Министарства државне управе и локалне самоуправе: www.mduls.gov.rs биће доступни ажурни обрасци који су неопходни подносиоцима пријава ради покретања поступака за које су заинтересовани:

Прилог 2 –  Пријава за упис политичке странке у Регистар;

Прилог 3 –  Изјава оснивача о оснивању политичке странке;

Прилог 4 –  Списак оснивача политичке странке који су дали оверену изјаву о оснивању политичке странке;

Прилог 5 – Изјава члана политичке странке о чланству у политичкој странци;

Прилог 6 – Списак чланова политичке странке који су дали оверену изјаву о чланству у политичкој странци;

Прилог 8 – Пријава за упис политичке странке која је настала спајањем две или више политичких странака у Регистар;

Прилог 9 – Пријава за упис промене података у Регистар политичких странака.Skip to content