Одлука о додели буџетских средстава намењених за успостављање јединственог управног места

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18,30/18 – др.закон и 47/18), на основу расписаног Јавног позива за добијање подршке за успостављање јединственог управног места у јединицама локaлне самоуправе и градским општинама („Службени гласник РС“, број 15/21), а на основу предлога Комисије за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, министар државне управе и локалне самоуправе, доноси

ОДЛУКУ

1. Додељују се средства из буџета Републике Србије за 2021 са раздела 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, програмске активности 0006 – уређење и надзор система јавне управе, јединицама локалне самоуправе и градским општинама у укупном износу од 40.000.000,00 динара намењених за успостављање јединственог управног места према следећем распореду:

Редни број Јединица локалне самоуправе или градска општина Износ додељених средстава
1. Градска општина Стари град 7.000.000,00 динара
2. Општина Алексинац 6.600.000,00 динара
3. Општина Аранђеловац 5.100.000,00 динара
4. Град Ниш 5.000.000,00 динара
5. Општина Сокобања 5.000.000,00 динара
6. Општина Варварин 4.500.000,00 динара
7. Градска општина Земун 3.800.000,00 динара
        8. Град Нови Пазар 3.000.000,00 динара

2. Министарство државне управе и локалне самоуправе ће са наведеним јединицама локалне самоуправе и градским општинама закључити уговоре о додели наведених средства којим ће се регулисати међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 19. фебруара 2021. године Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је Јавни позив за добијање подршке за успостављање јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама („Службени гласник РС“, број 15/21) на који је благовремено и са потпуном документацијом конкурисало 37 јединица локалне самоуправе и градских општина.

Комисија за евалуацију пријава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама, након утврђеног чињеничног стања, разматрањем поднетих елабората са прилозима јединица локалне самоуправе и градских општина које су конкурисале, доставила је предлог ранг листе министру.

У тачки 1. Одлуке је наведена Ранг листа са опредељеним износима.

У тачки 2. Одлуке предвиђено је да ће Министарсто државне управе и локалне самоуправе са наведеним јединицама локалне самоуправе и градским општинама закључити уговоре о додели средства којим ће се детаљно регулисати међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

МИНИСТАР

Марија ОбрадовићSkip to content