ОДЛУКA о одобравању средстава

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др.закон и 47/18), Јавног позива за расподелу средстава у циљу подршке локалним самоуправама и градским општинама за успостављање јединственог управног места („Службени гласник РС“, број 11/2023) које је расписало Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство), а на основу предлога Комисије за утврђивање критеријума и расподелу средстава за успостављање јединственог управног места у јединицама локалне самоуправе и градским општинама  (у даљем тексту: Комисија), министар државне управе и локалне самоуправе доноси

ОДЛУКУ

о одобравању средстава

 

 1. Додељују се средства јединицама локалне самоуправе и градским општинама у укупном износу од 88.000.000,00 динара намењених за успостављање јединственог управног места (у даљем тексту: ЈУМ), и то:
  1. Општина Ада – у укупном износу од 7.000.000,00
   (словима: седаммилиона динара)
  2. Општина Бачка Паланка – у укупном износу од 6.900.00,00
   (словима: шестмилионадеветстотина динара)
  3. Општина Босилеград– у укупном износу од 7.700.000,00
   (словима: седаммилионаседамстотина динара)
  4. Општина Врбас – у укупном износу од 7.300.000,00
   (словима: седаммилионатристотине динара)
  5. Општина Велика Плана – у укупном износу од 5.000.000,00
   (словима: петмилиона динара)
  6. Општина Инђија – у укупном износу од 2.400.000,00
   (словима: двамилионачетристотине динара)
  7. Градска општина Нови Београд – у укупном износу од 8.000.000,00
   (словима: осаммилиона динара)
  8. Општина Прокупље – у укупном износу од 8.300.000,00
   (словима: осаммилионатристотине динара)
  9. Општина Петровац на Млави – у укупном износу од 7.300.000,00
   (словима: седаммилионатристотине динара)
  10. Општина Ражањ – у укупном износу од 7.000.000,00
   (словима: седаммилиона динара)
  11. Општина Рашка – у укупном износу од 8.200.000,00
   (словима: осаммилионадвестотине динара)
  12. Општина Сурдулица – у укупном износу од 7.000.000,00
   (словима: седаммилиона динара)
  13. Град Чачак – у укупном износу од 5.900.000,00
   (словима: петмилионадеветстотина динара).

 

 1. Средства из тачке 1. ове Одлуке обезбеђена су Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 138/2022) и Финансијским планом Министарства број 401-00-00742/2022-03 од 30. децембра 2022. године у оквиру  раздела 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе у оквиру програма 0613 – Реформа јавне управе, програмска активност 0005 – Управљање  реформом јавне управе.

 

 1. Министарство ће са јединицама локалних самоуправа и градским општинама из тачке 1. закључити уговор о додели средстава за успостављање јединственог управног места којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе.

 

 1. Одлуку објавити у Службеном гласнику Републике Србије и на веб презентацији Министарства.

 

О б р а з л о ж е њ е

Министарство је објавило Јавни позив за добијање подршке за успостављање јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама у Службеном гласнику Републике Србије број 11 од 10. фебруара 2023. године и на веб презентацији Министарства на који је благовремено поднело захтеве са комплетном документацијом укупно 27 (словима: двадесетседам) јединица локалне самоуправе и градских општина.

Комисија коју је образовао министар за  државну управу и локалну самоуправу Решењем, број: 401-00-00067/2023-07 од 6. фебруара 2023. године,  чији је задатак, поред осталог, да утврди испуњеност услова поднетих пријава у складу са Јавним позивом, након истека прописаног рока за подношење захтева за расподелу средстава дефинисаног у Јавном позиву, прегледала је достављене пријаве и утврдила да су све пријаве благовремено достављене са потребном документацијом, као и да су учесници испунили све предвиђене критеријуме.

Приликом доношења предлога Одлуке о расподели средстава Комисија је посебно ценила, обзиром на чињеницу да су сви учесници испунили тражене услове из Јавног позива, и степен развијености, односно недовољне развијености региона и јединица локалне самоуправе, заступљеност свих региона, као и могућност повезивања постојећег и планираног увођења новог система за комуникацију у циљу задовољења потреба грaђана.

Ближе услове о извршењу преноса средстава, односно успостављања ЈУМ-а, процедури  извештавања, као и друга међусобна права и обавезе регулисаће се уговором између уговорних страна.

Ценећи утврђено чињенично стање од стране Комисије, као и поштовање свих критеријума, одлучио је као у диспозитиву Одлуке.

                                                                                                         МИНИСТАР

                                                                                             др Александар МартиновићSkip to content