ОДЛУКА о расподели средстава

На основу члана 18. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, доносим

ОДЛУКУ 

о расподели средстава

 

  Средства се одобравају по објављеном Јавном позиву за расподелу средстава („Службени гласник РС”, број 8/23 од 3. фебруара 2023. године).

Из средстава која су планирана Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину на Разделу 20 – Министарство државне управе и локалне самоуправе, шифра директног буџетског корисника – 14800, функција 180 – трансакције општег карактера између различитих нивоа власти, програм 0608 – систем локалне самоуправе, програмска активност 0004 – подршка развоју и функционисању система локалне самоуправе,  економска класификација 463 – трансфери осталим нивоима власти, извор прихода 01 – приходи из буџета, у укупном износу од 490.000.000,00 динара, одобравају се средства следећим јединицама локалне самоуправе, и то:

1.1. Учешће у обезбеђивању недостајућег дела средстава у пуном или делимичном износу, за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе (намена 1), следећим корисницима у наведеним износима и наменама:

 

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Општина

АДА

 

 

12.000.000,00

 

Санација крова зграде у функцији осталог образовања – јаслице „Звездано око” у Ади у улици Доша Андраша бр. 39, на к. п. број 5225 КО Ада
2. Општина

АПАТИН

 

8.000.000,00

Инвестиционо оджавање крова објекта ОШ „Жарко Зрењанин”
3. Општина

БОСИЛЕГРАД

 

4.827.124,60

Уређење централног дела Босилеграда-прва фаза
4. Општина

БРУС

 

10.000.000,00

Изградња и реконструкција некатегорисаног пута на к.п. 729/1, 729/20, 729/21, 729/22, 728, 727, 2015, 726, 2016, 802/54, 794/1, 759/4, 759/2, 759/1, 759/5, 759/6, 795/7, 794/5 и 794/3, к.о. Влајковци, у општини Брус, дужине л=1440 m
5. Општина

ВАЉЕВО

 

11.000.000,00

Типско игралиште  у склопу комплекса предшколске           установе „Милица Ножица” у Ваљеву
6. Општина

ВАРВАРИН

 

16.074.303,36

Реконструкција фасаде и крова на објекту Општине Варварин, на кп. бр. 194 КО Варварин Варош
7. Општина

ВЛАДИМИРЦИ

 

21.276.317,50

Изградња пословног објекта – Управна зграда
8. Град Београд

ГО САВСКИ ВЕНАЦ

 

3.000.000,00

Инвестиционо одржавање другог спрата објекта Дома здравља Савски венац у улици Пастерова број 1
9. Општина

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

 

15.000.000,00

Пројекат за извођење за изградњу парка са дечијим игралиштем, теретаном на отвореном и mini pitch спортским тереном са вештачком травом на локацији Ивице у Горњем Милановцу на катастарској парцели бр. 10944/2 и 31/27 КО Горњи Милановац
10. Општина

ДИМИТРОВГРАД

 

4.333.333,33

Реконструкција, адаптација и привођење намени конференцијске мултифункционалне сале у склопу спортско-туристичког центра Општине Димитровград (сала ЕОЦ)
11. Општина

ИНЂИЈА

 

29.207.520,00 Санација (рехабилитација) општинских некатегорисаних путева на К.П. 2952/15, 2795/1, 2826 и 2814 КО Нови Карловци
12. Општина

КАЊИЖА

 

5.000.000,00

Изградња асфалтног коловоза у делу ул. Фехер Ференца у Кањижи
13. Град

КРУШЕВАЦ

 

22.476.000,60

Друга фаза адаптације отворених базена за непливаче и малог базена у Крушевцу
14. Општина

КУЛА

 

 

15.000.000,00

Извођење радова на изградњи дела фекалне канализације у насељу Црвенка (улица Арсенија Чарнојевића, Нова, Моше Пијаде и прикључак у улици Лењинова)
15. Општина

ЛУЧАНИ

 

15.000.000,00

Изградња дечијих игралишта на спортским теренима у Гучи, на парцели 1978/1 КО Гуча
16. Општина

МАЛИ ИЂОШ

 

7.979.566,00

Реконструкција крова Предшколске Установе „Петар Пан” – Централно забавиште у Малом Иђошу
17. Општина

МИОНИЦА

 

15.000.000,00

Пројекат рационализације потрошње електричне енергије јавног осветљења на територији општине Мионица
18. Општина

ОСЕЧИНА

 

35.950.000,00

Реконструкција и адаптација школског објекта Образовно-васпитног центра „Браћа Недић” Осечина Прва фаза
19. Општина

ПЕЋИНЦИ

 

30.000.000,00

Реконструкција постојећег објекта зграде основне школе „Слободан Бајић Паја” у Брестачу
20. Град

ПОЖАРЕВАЦ

 

10.000.000,00

Извођење радова на изради амбијенталног (декоративног) осветљења фасаде објекта „Старог начелства” у Пожаревцу
21. Општина

РАЖАЊ

 

16.414.807,80

Санација објеката – зграда здравства општина Ражањ
22. Општина

РЕКОВАЦ

 

4.333.333,33

Реконструкција и надоградња зграде општинске управе у Рековцу
23. Општина

СЕНТА

 

20.000.000,00

Изградња канализације у МЗ „Кертек” у општини Сента
24. Општина

СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

 

20.000.000,00

Инвестиционо одржавање улице Првог српског устанка
25. Општина

СУРДУЛИЦА

 

12.000.000,00

Инвестиционо одржавање  спортске балон хале у Сурдулици
26. Општина

ТОПОЛА

 

15.000.000,00

Доградња електродистрибутивне мреже (до 1kV) – Јавно осветљење и рационализација потрошње електричне енергије јавног осветљења на територији Општине Топола
27. Општина

ТРГОВИШТЕ

 

20.000.000,00

Доградња, адаптација и унапређење енергетске ефикасности зграде општине Трговиште
28. Општина

ТРСТЕНИК

 

9.991.812,00

Енергетска санација Гимназије „Вук Караџић” Трстеник
29. Општина

ЋИЋЕВАЦ

 

7.589.728,00

Изградња дечијих игралишта у насељеним местима Појате и Сталаћ
30. Општина

ШИД

 

25.000.000,00

Адаптација и санација фискултурне сале у ОШ „Бранко Радичевић” у Бачинцима
31. Град

ГО ВРАЊСКА БАЊА

 

4.333.333,34

Водоводна мрежа у регулацији постојећих саобраћајница у селу Корбевац Градска општина Врањска Бања

 

1.2. Пружање финансијске помоћи у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама (намена 2), следећим корисницима у наведеним износима и наменама:

 

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Општина

ДЕСПОТОВАЦ

 

6.750.000,00

Развој и унапређење рада Скупштине општине Деспотовац кроз увођење система за снимање и емитовање седница робот камерама
2. Општина

КАЊИЖА

 

1.496.650,84

Модернизација рада услужног центра општине Кањижа
3. Општина

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

 

5.300.000,00

Усавршавање рада Скупштине општине Петровац на Млави
4. Општина

РАЧА

 

8.735.000,00

Унапређење и модернизација  рада органа општине Рача кроз увођење система Е-скупштине
5. Општина

СЈЕНИЦА

 

5.112.000,00

Модернизација рада органа локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга увођењем савремених информационих технологија и унапређењем ИТ инфраструктуре
6. Општина

ТУТИН

5.203.200,00 Повећање транспарентности и сигурности података Општине Тутин кроз ИТ модернизацију

 

1.3. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичник и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и ради омогућавања адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом (намена 3) следећим корисницима у наведеним износима и наменама:

 

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Општина

ИНЂИЈА

 

5.000.000,00

 

Реализација културно-спортске међународне манифестације „Заиграј запевај и за појас задени”
2. Општина

СЕНТА

 

2.349.302,30

X Међународни омладински музички фестивал  „GREEN FUTURE”
3. Општина

СУРДУЛИЦА

 

3.000.000,00

Помоћ општини Сурдулица у организацији манифестације „Власинско лето” у 2023. години

 

1.4. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у реализацији пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана (намена 4) следећем кориснику у наведеном износу и намени:

Ред.

бр.

Назив јединице локалне самоуправе Динара Намена
1. Општина

БОСИЛЕГРАД

1.266.667,00 Опремање возила додатном опремом за гашење пожара

 

Комисија је, користећи критеријуме из чл. 12, 13, 14, 15 и 16. Правилника, извршила бодовање према степену развијености јединице локалне самоуправе, у складу са важећом Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе, бодовима од 1 до 5, као и по значају пројекта за побољшање услова живота и рада грађана, бодовима од 1 до 10.

Након доношења Одлуке о расподели средстава, Министарство ће закључити уговор о коришћењу средстава са јединицама локалне самоуправе којима су средства додељена.

Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора.

Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне самоуправе – Комисији за спровођење поступка и утврђивање предлога за расподелу средстава, подноси редовне извештаје о реализацији намена за која су средства додељена и начину утрошка средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.

 

                                                                                                             МИНИСТАР

                                                                                                др Александар Мартиновић

Преузмите одлуку:  Одлука о расподели средстава

 

 Skip to content