ОДЛУКУ о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2022. години

На основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, доносим

ОДЛУКУ

о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2022. години

Министарство државне управе и локалне самоуправе додељује средства из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе, а предвиђене награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије.

Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом праксом у областима добре управе, у оквиру доделе годишње награде, износе 10.000.000,00 РСД. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 2.500.000,00 РСД.

Комисија која врши избор примера најбољих пракси у примени принципа доброг управљања на локалном нивоу, основана је Решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 119-01-00141/2022-24 од 24. новембра 2022. године и у тачки 2. наведеног решења предвиђено је да је задатак Комисије да утврди добитнике награда у свакој од четири категорије, на основу критеријума за верификацију и оцењивања пристиглих пријава.

Уз примену критеријума који су били и саставни део Јавног позива за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2022. години, Комисија предлаже да се награде доделе следећим локалним самоуправама:

 

Ред.

бр.

Област Прва награда
1. Ефикасност и делотворност Град Крагујевац
2. Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе Општина Сокобања
3. Одговорност и владавина права Град Врање
4. Равноправност и анти-дискриминација Општина Врњачка Бања

 

Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је граду Крагујевцу за пример добре праксе под називом „Увођење система пријаве проблема /упита/ предлога грађана и правних лица путем софтверске апликације еКГрађанин и веза са апликацијом лична карта месних заједница“. Град Крагујевац је кроз увођење апликације еКГрађанин и личне карте месних заједница представио настојање града Крагујевца да јасно евидентира потребе и проблеме свих месних заједница и свих грађана, као и правних лица како би исти били ефикасно и успешно решени. еКГрађанин представља централизован тикетинг систем у коме се евидентирају сви проблеми, примедбе и предлози грађана како би се одговорило на исте.

Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Сокобања за пример добре праксе под називом „План развоја општине Сокобања 2022-2030“. Општина Сокобања успоставила је нови регулаторни оквир који обезбеђује синхронизован приступ планирању од републичког до локалног нивоа управљања, односно систем координисаног, ефикасног и транспарентног планирања, са циљем увођења система одговорности за резултате и мерење ефикасности рада јавне управе.

Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је граду Врању за пример добре праксе под називом „Планирање и буџетирање у функцији одрживог развоја града Врања“. Пример добре праксе, у области  – Одговорност и владавина права, се односи на заокружен институционални, као и методолошко финансијски оквир за управљање развојем града Врања, у складу са важећим нормативно – правним оквиром (пример Закон о планском систему, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Закон о локалној самоуправи, пратеће Уредбе и остала акта), као и потребом усклађености кровног планског документа, секторских стратегија и програмског буџета.

Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је општини Врњачка Бања за пример добре праксе под називом „Унапређење и спровођење локалних мера подршке осетљивим друштвеним групама  и особама ромске популације“. Општина Врњачка Бања је у оквиру Програма Савета Европе и Европске Комисије ROMACTED реализовала  активности у складу са програмском методологијом која се заснива на вештини доброг управљања и оснаживања Рома на локалном нивоу, као и на политичкој вољи локалних установа и институција које индиректно или директно могу да утичу да се живот Рома побољша у свим сферама.

Одлука о додели годишњих награда је донета како на основу бодовања, које је спроведено од стране свих чланова Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, у складу са критеријумима за оцењивање дефинисаних у оквиру Јавног позива, тако и на основу дискусије и размене ставова чланова Комисије, уз међусобно уважавање и разумевање.

Након доношења ове одлуке, Министарство ће закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са општинама којима су средства додељена.

Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора.

Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне самоуправе – Комисији за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, подноси редовне извештаје о реализацији циљева за која су средства додељена и начину утрошка средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.

 

  МИНИСТАР

др Александар Мартиновић

Преузмите одлуку:  Одлука о додели годишњих награда

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 Skip to content