ОДЛУКа о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години

На основу члана 28. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава за финансирање Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 101/21), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, доносим

ОДЛУКУ

о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе додељује средства из Програма подршке развоју и функционисању система локалне самоуправе, а предвиђене награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије.

Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом праксом у областима добре управе, у оквиру доделе годишње награде, износе 8.360.000,00 РСД. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 2.090.000,00 РСД.

Комисија која врши избор примера најбољих пракси у примени принципа доброг управљања на локалном нивоу, основана је Решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 119-01-00141/2022-24 од 24. новембра 2022. године и у тачки 2. наведеног решења предвиђено је да је задатак Комисије да утврди добитнике награда у свакој од четири категорије, на основу критеријума за верификацију и оцењивања пристиглих пријава.

Уз примену критеријума који су били и саставни део Јавног позива за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. години, Комисија предлаже да се награде доделе следећим локалним самоуправама:

 

 

 

Ред.

бр.

Област Прва награда
1. Ефикасност и делотворност Град Ниш
2. Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе Општина Ада
3. Одговорност и владавина права Општина Босилеград
4. Равноправност и анти-дискриминација Општина Пећинци

 

 

Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је граду Нишу за пример добре праксе под називом „Канцеларија за брзе одговоре“. Град Ниш је кроз увођење канцеларије, као одговорне, прогресивне и савремене локалне самоуправе која настоји да ослушкује потребе свих својих грађана и делује као услужни сервис за бригу о њима, са циљем да омогући брз приступ информацијама и њихову размену, да брзо пружи одговоре на питања физичких и правних лица у вези са радом и функционисањем градских служби, управа, јавних и јавно-комуналних предузећа и установа. Као таква, Канцеларија за брзе одговоре одличан је пример унапређења ефикасности и доступности услуга локалне самоуправе, кроз брзо и ефикасно решавање проблема грађана и подизање нивоа грађанске одговорности и свести.

Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Ада за пример добре праксе под називом „Сарадња са цивилним организацијама и другим удружењима као облик грађанске партиципације у раду и транспарентности локалне самоуправе општине Ада“. Општина Ада има дугогодишњу сарадњу са привредним субјектом који је задужен за одржавање веб странице општине Ада. Кроз веб страницу општине Ада ефепивно и ефикасно информише грађане о својим активностима и одлукама, како би се осигурала одговорност и партиципација грађана у доношењу одлука које их се тичу. Такође локална самоуправа дуги низ година има сарадњу са локалном телевизијом и локалном радио станицом путем којих се информишу грађани општине Ада, посебно најстарији грађани који у мањој мери користе интернет и модерну технологију. Путем наведених канала грађанима је омогућен увид у рад локалне самоуправе путем различитих одлука, јавних позива, утрошених средстава.

Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је општини Босилеград за пример добре праксе под називом „Остваривање права грађана, одговорност у раду и спречавање корупције“. Општина Босилеград, преко одговорних лица континуирано ради на усаглашањању старих и доношењу нових аката јединице локалне самоуправе, којима се врши процена ризика за свако појединачно радно место у општинској управи као и у јавним предузећима и другим организацијама које се директно и индиректно финасирају из буџета локалне самоуправе, као и код комисија и других радних тела која се баве доделом средстава, како физичким лицима, тако и невладином сектору и привредним субјектима. Након процене ризика сваког радног места приступа се изради конкретног програма мера, како би се предупредио и најмањи корак за појаву коруптивних пракси.

                        Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је општини Пећинци за пример добре праксе под називом „Унапређење положаја Рома и Ромкиња и мере за њихов достојанственији живот у општини Пећинци“. Добра пракса обухвата све аспекте живота ове социјално угрожене категорије, почев од успостављања правног оквира, доношење Локалног акционог плана за унапређивање положаја Рома 2021-2025 године, до обезбеђивањa хуманијих услова за живот- инфраструктурно опремање ромског насеља у месту Попинци кроз изградњу водоводне и канализационе мреже, формирање Мобилног тима као тела које својим активностима унапређује услове живота, образовања, здравствене заштите и стамбене подршке Ромима, бројним едукацијама припаднице ромске популације су оснажене да се образују, запошљавају и постану независне, да у ситуацијама када су жртве насиља у породици исто пријаве, помогнуте институацијама као што су Дом здравља и Центар за социјални рад. Кроз активности Националне службе за запошљавање и ЦЗСР применом мера смањен је број незапослених лица ромске припадности, док је последњих година повећан број ромске деце у систему образовања.

Одлука о додели годишњих награда је донета како на основу бодовања, које је спроведено од стране свих чланова Комисије за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, у складу са критеријумима за оцењивање дефинисаних у оквиру Јавног позива, тако и на основу дискусије и размене ставова чланова Комисије, уз међусобно уважавање и разумевање.

Након доношења ове одлуке, Министарство ће закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са општинама којима су средства додељена.

Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора.

Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне самоуправе – Комисији за доделу годишњих награда за најбоље општинске/градске управе, подноси редовне извештаје о реализацији циљева за која су средства додељена и начину утрошка средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.

 

 

Преузмите:

Одлука о додели годишњих награда за најбоље општинске/градске управе у 2023. годиниSkip to content