ОДЛУКУ о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020. години

На основу члана 6. Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самуправе („Службени гласник РС“, број 11/18, 13/19 и 3/20), а на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу, доносим

ОДЛУКУ

о расподели средстава из Буџетског фонда за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020. години

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе додељује средства из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе-подршка развоју и функционисању система локалне самуправе, а предвиђене награде представљају вид финансијске подршке за даље унапређење добре управе и управљања на локалном нивоу, односно спровођење активности или прибављање добара и/или услуга предложених од стране добитника награда, које подлежу претходном одобрењу конкурсне комисије.

Укупна средства која ће бити додељена локалним самоуправама са најбољом праксом у областима добре управе, у оквиру доделе годишње награде, износе 9.200.000,00 РСД. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 2.300.000,00 РСД.

Комисија за избор примера најбољих пракси у примени принципа доброг управљања на локалном нивоу, основана је Решењем министра државне управе и локалне самоуправе број: 119-01-0006/2020-24-1 од 14. децембра 2020. године и у тачки 2. наведеног решења предвиђено је да је задатак Комисије да утврди добитнике награда у свакој од четири категорије, на основу критеријума за верификацију и оцењивања пристиглих пријава.

Уз примену критеријума који су били саставни део Јавног позива за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу у 2020. години, а који је објављен у „Службеном гласнику РС“, број 3/21 од 15. јануара 2021. године, на основу Предлога одлуке Комисије за доделу годишње награде на најбољу општинску/градску управу, награде се додељују следећим локалним самоуправама:

Ред.

бр.

Област Прва награда
1. Ефикасност и делотворност Општина Кнић
2. Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе Општина Велико Градиште
3. Одговорност и владавина права Град Крагујевац
4. Равноправност и анти-дискриминација Град Крушевац

Прва награда у области Ефикасност и делотворност додељена је општини Кнић за пример добре праксе под називом „Уређење пореске евиденције локалне пореске администрације кроз ефикасан, делотворан и свеобухватан попис имовине на територији општине Кнић“. Општина Кнић је кроз процес ажурирања базе података локалне пореске администрације путем пописа имовине, уз активно ангажовање пописивача имовине и инструктивни рад са обвезницима, омогућила грађанима да стекну увид у предмет опорезивања имовине, податке о власницима, потенцијалним наследницима и држаоцима објеката који су предмет опорезивања. Ово је резултирало пописом свих објеката који се налазе на територији општине и значајним учинком у достави пореских решења и опомена, а самим тим и наплати пореских обавеза и уштеди времена које је потребно за одлазак до локалне пореске администрације.

Прва награда у области Транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе додељена је општини Велико Градиште за пример добре праксе под називом „Укључивање јавности у процес израде Одлуке о буџету за 2021. годину“. Општина Велико Градиште је путем спроведеног анкетирања и одржаних састанака са представницима месних заједница, привреде и удружења грађана и спроведене свеобухватне јавне расправе, омогућила свим заинтересованим странама да дају своје предлоге и укључила их у процес израде Одлуке о буџету. Грађани на овај начин стичу поверење у локалну самоуправу, ослушкују се потребе пореских обвезника, а локална самоуправа стиче увид у недостатке које је потребно отклонити.

Прва награда у области Одговорност и владавина права додељена је граду Крагујевцу за пример добре праксе под називом „Спровођење поступка за остваривање права за доделу средстава за подстицање програма/пројеката или недостајућег дела средстава из буџета града Крагујевца за реализацију програма/пројеката од јавног интереса које реалиују удружења“. Град Крагујевац је кроз уређење интерних процедура у потпуности ускладио акта са регулаторним оквиром и успоставио добру праксу у овој области. Кроз спровођење јавне расправе омогућио је грађанима да узму активно учешће и изаберу области од јавног интереса за које ће се .додељивати средства. Удружења су добила прилику да узму учешће у комисијама за спровођење конкурсне процедуре и вредновање и оцену пројеката као и да подношењем приговора  учествују у процедури вредновања.

  Прва награда у области Равноправност и анти-дискриминација додељена је граду Крушевцу за пример добре праксе под називом „Креирање стратешког оквира за социјалну инклузију Рома-Израда Локалног акционог плана за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Крушевца“. Град Крушевац је у оквиру Програма ИПА 2016 „ЕУ подршка инклузији Рома – Оснаживање локалних заједница за инклузију Рома“ израдио Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња уз свеобухватан партиципативни процес, укључивање значајног броја представника ромске популације и спровођење јавне расправе. Поред наведеног град Крушевац је у складу са усвојеним Локалним акционим планом обезбедио одговарајућа буџетска средства и спроводио активности на унапређењу социо-економског положаја ромске популације.

Такође, уз доделу годишње награде, у складу са чланом 15а Правилника, а уважавајући напоре које су јединице локалне самоуправе уложиле, као и резултате које су постигле, а на основу Предлога одлуке Комисије, додељују се посебна признања следећим општинама/градовима: за област транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе град Вршац, за област одговорност и владавина права град Ниш, за област равноправност и анти-дискриминација градови Лозница и Суботица.

Поред средстава из Буџетског фонда Министарства државне управе и локалне самоуправе, а у циљу оснажења подршке развоју и примени принципа добре управе у раду локалних самоуправа, победници конкурса ће бити награђени и додатним финансијским средствима која додељује СКГО из буџета програма „Подршка Владе Швајцарске развоју општина кроз унапређење доброг управљања и социјалне укључености – Swiss PRO“. Укупан фонд из овог додатног извора финансирања годишње награде износи 7.200.000,00 РСД и биће расподељен једнако на четири победника.

Одлука о расподели средстава је донета како на основу бодовања, које је спроведено од стране свих чланова Комисије за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу, у складу са критеријумима за оцењивање дефинисаних у оквиру Јавног позива, тако и на основу дискусије и размене ставова чланова Комисије, уз међусобно уважавање и разумевање.

Након доношења ове одлуке, Министарство ће закључити уговор о коришћењу бесповратних средстава са општинама/градовима којима су средства додељена.

Одобрена средства јединица локалне самоуправе је дужна да користи према утврђеној намени и садржајима, сагласно одредбама Уговора.

Јединица локалне самоуправе је дужна да Министарству државне управе и локалне самоуправе – Комисији за доделу годишње награде за најбољу општинску/градску управу, подноси редовне извештаје о реализацији циљева за која су средства додељена и начину утрошка средстава и коначни извештај најкасније у року од 30 дана од дана утрошка средстава.

МИНИСТАР

Марија ОбрадовићSkip to content