ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПРАВНОГ ЛИЦА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ

Позив за достављање Изјаве о заинтересованости за ангажовање правног лица за пружање услуге

 

ПОЗИЦИЈА: Aнализa обављања послова у приоритетним областима из Јединственог пописа послова на узорку од 45 јединица локалне самоуправе

Референтни број: SRB-SDC-MDULS3-AOPL-2023-57

Датум објаве: 22. март 2023

 

Опште:

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике (РСЈП) и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) спроводи пројекат: „Локална самоуправа за 21. векˮ кога подржава Влада Швајцарске.

 

Пројекат је усмерен на активности у области реформе система локалне самоуправе, децентрализације, побољшање капацитета и обезбеђење бољег коришћења ресурса на нивоу локалне самоуправе за пружање услуга грађанима и привредним субјектима у складу са законским надлежностима, партиципацију и веће учешће грађана, унапређење изборног система, унапређење система планирања на локалном нивоу.

МДУЛС је у протеклом периоду израдио Програм за реформу система локалне самоуправе у Републици Србији 2021-2025 (Програм). Једна од активности у Акционом плану Програма је и израда Анализе обављања послова у приоритетним областима из Јединственог пописа послова на узорку од 45 јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Анализа). Током 2022. године, на основу Стручне методологије израђена је Анализа на узорку од 45 ЈЛС у шест области (заштита животне средине, пољопривреда, социјална заштита, образовање, култура,  становање) које су од значаја за обављање најзначајнијих надлежности јединица локалне самоуправе. На основу Стручне методологије а у складу са израђеном Анализом обављања послова у 6 области, Министарство има потребу за наставком спровођења  Анализе у нових 40 области које су обухваћене Јединственим пописом послова на локалном нивоу власти, и то:  финансије, грађевинарство и инфраструктура, просторно планирање, јавно информисање, јавни превоз, комунална делатност, наука и технолошки развој, омладина, општа управа, привреда и регионални развој, радни односи, запошљавање, борачка питања, рударство и геолошка истраживања, саобраћај, локална самоуправа, лични статус грађана, лична стања грађана, вођење матичних књига и изборна права, спорт, трговина, туризам и угоститељство, телекомуникације, ветерина и биље, здравство, енергетика, инспекцијски надзор, управне инспекције, одбрана, ванредне ситуације и тајност података, јавне набавке, и јавна својина.

У складу са наведеним потребама, МДУЛС расписује Позив за достављање Изјаве о заинтересовансоти за ангажовање Консултанта (правног лица) за позицију:

Aнализa обављања послова у приоритетним областима из Јединственог пописа послова на узорку од 45 јединица локалне самоуправе

            Очекивани резултати су:

 • Израда анализе Јединственог пописа послова на локалном нивоу власти у 40 дефинисаних области од значаја за обављање надлежности у јединицама локалне самоуправе;
 • Израда предлога узорка на основу критеријума које ће доставити Министарство, односно списка 45 пилот ЈЛС у којима ће се реализовати анализа (различитих по величини);
 • Примена Стручне методологије за израду и спровођење анализе која ће садржати критеријуме за обављање и верификацију послова, коју ће доставити Министарство;
 • Израда Упитника за спровођење анализе на основу Стручне методологије, који ће доставити Министарство;
 • Комуникација са ЈЛС, и подршка ЈЛС како би достављен Упитник ЛС био квалитетно попуњен;
 • Прикупљање одговора на Упитник, анализа и обрада података, рад на терену уз верификацију података за свој узорак (15 ЈЛС, 40 области);
 • Израда нацрт Анализе у 40 дефинисаних области на узорку са 15 ЈЛС;
 • Израда Финалне Анализе обављања послова у приоритетним областима из Јединственог пописа послова (Анализе) на узорку од 45 јединица локалне самоуправе.

 

Зaинтeрeсoвaни Консултанти – правна лица, трeбa дa испуњaвajу слeдeћe минималлне квалификације:

Консултант, мора бити правно лице које задовољава следеће минималне критеријуме:

 • Правно лице са искуством у области реформе локалне самоуправе и искуством у изради анализа и других сличних докумената у области надлежности и послова локалне самоуправе,
 • Правно лице са искуством у раду са државном управом и локалном самоуправом

 

 • Правно лице које може да формира тим сачињен од три експерта:
 • правни експерт за израду анализе, руководилац тима, са организационим и управљачким знањем и следећим квалификацијама и искуством: високо образовање у области правних наука; минимум 12 година радног искуства у струци; искуство у руковођењу пројектима финансираним од домаћих институција или међународних организација; познавање система државне управе и локалне самоуправе; познавање надлежности и послова у државној управи и локалној самоуправи; искуство у изради експертиза на пројектима техничке и/или саветодавне помоћи за локалне самоуправе; активан рад у MS Office, нарочито у Excel-u.
 • два правна експерта, за израду анализе са следећим квалификацијама и искуством: високо образовање у области правних наука; минимум 10 година радног искуства у струци; искуство у раду на пројектима финансираним од домаћих институција или међународних организација; познавање система државне управе и локалне самоуправе; познавање надлежности и послова у државној управи и локалној самоуправи; активан рад у MS Office, нарочито у Excel-u.

Додатне пожељне квалификације чланова тима:

 • искуство већине чланова тима у раду са државном управом и локалном самоуправом;
 • искуство у изради стратешких, програмских, аналитичких и сличних докумената у домену реформе државне управе и локалне самоуправе;
 • искуство у раду на пројектима реформе јавне управе.
 • искуство у напредној статистичкој обради података;
 • објављени радови/или публикације чланова тима из области рада и функционисања локалних самоуправа.

Предвиђено је да одабрано правно лице- консултант буде ангажован у периоду од априла 2023. године до јануара 2024. године.

Евалуациони критеријуми и оцене:

Изјаве о Заинтересованости које су пристигле до наведеног рока оцењиваће се на следећи начин. Поени ће се делити у складу са следећим подкритеријумима:

 • Информације о правном лицу и искуству     40 поена
 • Тим консултанта                                                    60 поена

                                                   УКУПНО:                     100 поена

 

Садржај Изjaве o зaинтeрeсoвaнoсти:

Изјава о заинтересованости треба да садржи следеће информације:

1) Инфoрмaциje o заинтересованој консултантској фирми (правно лице) са доказима о регистрацији код надлежног органа, односно доказ о упису у одговарајући регистар.

Доказ:

ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из  регистра надлежног Привредног суда;

Напомена:

У случају да понуду подноси група консултаната (правних лица), овај доказ доставити за   сваког учесника.

2) Инфoрмaциje и прoпрaтни мaтeриjaл o искуству у рeaлизaциjи сличних aктивнoсти из којих се могу видети квaлификaциjе и спoсoбнoсти консултанта да спрoвeдe прojeктни зaдaтaк, са доказима о искуству на сличним пројектима

Докази:

Копија уговора или потврде о реализацији сличног задатка у Републици Србији или окружењу.

3) информације о члановима тима са доказима о искуству у реализацији сличних пројектата.

Докази:

Биографије чланова тима;

Консултант се може удруживати са другим фирмама или појединцима како би побољшао своје квалификације.

       Начин избора

Избoр Консултанта вршиће се применом методе: “Избор на основу квалификација консултанта“, у складу са поступком предвиђеним у Прилогу бр. 3 Споразума између Владе Швајцарске и Владе Републике Србије.

Зaинтeрeсoвaна правна лица мoгу дoбити вишe инфoрмaциja упућивањем питања нa е-маил (види доле у тексту) адресе рaдним дaнoм oд 10:00 дo 15:00 часова, нajкaсниje три дaнa прe истeкa дaтумa зa дoстaвљaњe Изjaвe о зaинтeрeсoвaнoсти.

       Рок за достављање Изјава о заинтересовансти

Moлимo дa Изjaву o зaинтeрeсoвaнoсти на српском језику, потписану и печатирану, доставите у електронској или писаној форми, најкасније до 06. априла 2023. године у 15 часова на следећу адресу:

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Сектор за регистре и локалну самоуправу

Бирчанинова 6

Београд

Е-маил адреса: biljana.djokic@mduls.gov.rs

Cc: sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs

 

 Skip to content