РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЛИСТЕ ПРИЈЕМИХ ОРГАНА КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО НЕПОСРЕДНОГ ПРЕУЗИМАЊА ПОДАТАКА ИЗ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА СТАНОВНИШТВА

На основу члана 7. Закона о Централном регистру становништва („Службени гласник РС“, број 17/19) и члана 23. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), министар доноси

РЕШЕЊЕ

  1.  УТВРЂУЈЕ СЕ Листа пријемних органа који имају право непосредног преузимања података из Цечпралног регистра становништва потребних за обављање послова из делокруга пријемног органа
  2.  Листа из тачке 1. овог Решења је у прилогу и чини његов саставни део.

Образложење

Чланом 23. став 2. Закона о  државној управи прописано је да министар доноси решења у управним и другим појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства.

Чланом 7. Закона о Централном регистру становништва прописано је да министар надлежан за послове управе решењем утврђује листу пријемних органа који имају право непосредног преузимања података из Централног регистра, у поступку прописаном истим законом.

Имајући у виду напред наведено, решено је као у диспозитиву овог решења.

Упутсгво о правном средству; Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може тужбом покренути управни спор пред Управним судом у Београду, у року од 30 дана од дана достављања овог решења. За тужбу се плаћа судска такса прописана тарифним бројем 28. став ( 1 ) Закона о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/94, 53/95, 16/97, 34/01 – др. закон, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08 – др. закон, 31/09, 101/11, 93/12, 93/14, 106/15 и 95/18) у износу од 390 динара.

МИНИСТАР

Марија Обрадовић

Решење о утврђивању листе пријемих органа који имају право непосредног преузимања података из Централног регистра становништва

Листа пријемних органа Skip to content