Стручним усавршавањем путем стажирања до неопходних компетенција државних службеника

У циљу обезбеђења свих предуслова за стручно усавршавање државних службеника у складу са најбољим европским праксама, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе, Влада је усвојила Уредбу о стручном усавршавању путем стажирања.

Овим подзаконским прописом ближе се уређују питања од значаја за стручно усавршавање државних службеника стажирањем како у домаћим, тако и у међународним институцијама, организацијама и телима.

Стручно усавршавање стажирањем утврђује се у програмима обуке које доносе надлежни државни органи за календарску годину, а који су посебно прилагођени потреби стицања знања, вештина и способности, као и практичних компетенција државних службеника у специфичним областима. Стажирање такође, може бити утврђено у посебном споразуму о међународној сарадњи.

Очекивани ефекти овог облика стручног усавршавања су усмерени с једне стране, на унапређење компетенција државног службеника који се упућује на стажирање за извршавање послова његовог радног места у складу са потребама државног органа, а с друге стране на преношење стечених знања и вештина на стажирању другим државним службеницима у државном органу, што за крајњи резултат треба да има укупно унапређење кадровских капацитета и остваривање планираних циљева и задатака државног органа.

Поред тога, Уредба прецизира начин избoрa држaвног службeникa кojи сe упућуjе нa стручнo усaвршaвaњe стaжирaњем у складу са начелом једнаких могућности свих државних службеника, а детаљно се уређују и међусобна права и обавеза државног органа и државног службеника који се упућује на стручно усавршавање стажирањем.Skip to content