Усвојене измене каталога радних места у јавним службама и другим организацијама

На седници Владе Републике Србије 28. децембра 2017. године усвојен је измењен Каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору. Измене су условљене изменама и допунама закона којима се уређује делатност јавних служби (Закон о високом образовању и Закон о предшколском васпитању и образовању), изменама и допунама Закона о систему плата запослених у јавном сектору, као и предлога и иницијатива за измене Каталога које су прикупљене током консултација.

Каталог радних места, првобитно усвојен 27. јула прошле године, има за циљ да утврди основне елементе који се односе на назив радног места, општи – типични опис послова који се обављају на одговарајућем радном месту, стручну спрему, односно ниво образовања, као и додатна знања, положене одговарајуће испите, односно радно искуство које је потребно за обављање послова у области рада јавних служби. Прецизније говорећи, под јавним службама обухваћеним Каталогом мисли се на здравство, просвету, културу, социјалну заштиту, спорт, туризам и организације обавезног социјалног осигурања, као и друге јавне службе које су индиректни или директни корисници буџета РС. Каталог подразумева и радна места пратећих и помоћно-техничких послова у јавном сектору.

 Skip to content