Званично oбјављена одлука о максималном броју запослених

На основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, број 68/15) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14), Влада Републике Србије је донела Одлуку којом се одређује максималан број запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за календарску 2015. годину. Одлука је званично објављена 8.12.2015. у Службеном гласнику РС, а текст исте можете преузети овде.Skip to content