Реструктурирање и оптимизација јавне управе

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Реструктурирање и оптимизација јавне управе

ДОНАТОР: Европска унија кроз средства из ИПА 2014 уз имплементациону подршку Светске банке

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА: 2,5 милиона евра од којих 540.000 ЕУР грант МДУЛСу

КОРИСНИК: Министарство државне управе и локалне самоуправе

ПАРТНЕРИ: Органи и организације јавне управе

ЦИЉ ПРОЈЕКТА: Пружена подршка процесу оптимизације у неколико подсистема јавне управе као комплементарне мере укупног процеса рационализације, а у складу са приоритетима и мерама утврђеним у Стратегији реформе јавне управе у РС и Акционом плану. У оквиру пројекта дат је грант МДУЛС за успостављање Тима за управљање променама, као подршка код креирања и имплементације акционих планова заснованих на препорукама Светске банке, а који су израђени из функционалних анализа Светске банке.

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ: јул 2015. – јун 2019.

ВИШЕ О ПРОЈЕКТУwww.upravljanjepromenama.gov.rs/Skip to content