ОБЈАВЉЕН ПРИРУЧНИК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА О ЈЕДИНСТВЕНОМ БИРАЧКОМ СПИСКУ

Министарство државне управе и локалне самоуправе објавило је Приручник за спровођење Закона о јединственом бирачком списку, који ће бити значајан алат у раду службеника који су овлашћени за вођење, односно ажурирање бирачког списка.

У Приручнику је представљен поступак ажурирања бирачког списка од расписивања избора до закључења бирачког списка, са детаљним објашњењима поступка обавештавања грађана о начину увида у бирачки списак и остваривању права за гласање по месту боравишта у земљи или у иностранству.

Приручником се прецизирају чињенице о бирачу које се уписују у бирачки списак, месна надлежност као и начин доношења решења о променама у бирачком списку – решења о брисању бирача из бирачког списка или решења о измени, допуни или исправци неке чињенице о бирачу.

Детаљно је обрађен поступак ажурирања од закључења бирачког списка до 72 сата пре дана избора.

Посебан део Приручника посвећен је праву бирача на жалбу на решење о променама у бирачком списку, односно, поступку и предвиђеним роковима за остваривање овог права. Против решења које је министарство надлежно за послове управе донело у првом степену, може се поднети тужба Управном суду.

Посебна пажња, посвећена је раду у апликацији ЈБС са конкретним примерима. а у циљу отклањања евентуалних нејасноћа током коришћења апликације.Skip to content