ПРИСТИЖУ ЗАХТЕВИ ЗА ОТПРЕМНИНЕ

Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) очекује да у априлу почну да пристижу у већем броју захтеви за исплату отпремнина запосленима у органима државне управе и другим државним органима и установама за које ово министарство исплаћује отпремнине, а којима је по основу рационализације престао радни однос.

Организациони облици имали су законски рок од 60 дана да од дана ступања на снагу Одлуке Владе којом се утврђује максимални број запослених на неодређено време у систему државних органа, јавних служби, Аутономне Покрајине Војводине и локалне самоуправе за 2015. годину донесу своје акте о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, а тај рок је истекао 8. Фебруара 2016. године.

МДУЛС-у је до сада укупно 34 организациона облика доставило захтеве за исплату новчаних накнада/отпремнина (за укупно 237 запослених у тим организационим облицима). Организациони облици могу да поднесу захтеве за исплату новчане накнаде, односно отпремнине тек након спроведеног поступка рационализације, по основу које су запослени који су анкетирани могли да прихвате споразумни престанак радног односа уз исплату новчане накнаде, или су утврђени као вишак и имају право на отпремнину.

Сви до сада пристигли захтеви за отпремнине су преконтролисани и утврђено је да су само два од 34 организациона облика доставили уредне захтеве. Сви остали захтеви враћени су на дораду јер најчешће нису садржали личне податке потребне за исплату, адекватно израчунате износе отпремнина, или је дошло до погрешне примене законских решења.

Када је реч о запосленима у органима државне управе, након што орган донесе нови Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, сви државни службеници у том органу распоређују се на одговарајућа радна места, а за оне запослене који су остали нераспоређени – радни однос престаје након два месеца, па се захтев за исплату отпремнине може поднети после доношења решења о престанку радног односа.

МДУЛС подсећа да су Законом о буџету за 2016. годину планирана средства у износу од 10.700.360.000 динара за исплате накнада отпремнина по Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору као последица укупног одлива запослених у складу са програмом Владе Србије, као и за редовне отпремнине за одлазак у старосну пензију.

МДУЛС је, такође, на сајту www.mduls.gov.rs у рубрици Обавештења, објавио упутства која се односе на поступак остваривања права запослених на отпремнине/новчане накнаде из буџета Републике Србије сходно одредбама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Упутства, посебно за запослене у јединицама локалне самоуправе и посебно за запослене у систему државних органа и јавних служби, имају за циљ да процедурално олакшају процес спровођења рационализације код организационих облика који су обухваћени Законом.Skip to content