Национална академија за јавну управу

Национална академија за јавну управу основана је Законом о Националној академији за јавну управу („Службени гласник РС“, број 94/17), као центална институција система стручног усавршавања у јавној управи Републике Србије – са статусом јавно признатог организатора активности неформалног образовања одраслих.

Национална академија за јавну управу је посебна организација са својством правног лица, над чијим радом надзор врши Министарство државне управе и локалне самоуправе.

Делокруг Националне академије за јавну управу уређен је законом којим је основана, а одређене надлежности су утврђене у Закону о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 – исправка, 83/05 – исправка, 64/07, 67/07 – исправка, 116/08, 104/09,  99/14, 94/17 и 95/18) и Закону о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16, 113/17, 113/17 – др. закон, 95/18 и 86/19 – др. закон).

Између осталог, Национална академија за јавну управу обавља следеће стручне и са њима повезане извршне послове:

 • системско прикупљање и обраду података у вези са унапређењем рада и стручних капацитета јавне управе и података који су од значаја за развој, припрему, спровођење, верификацију и вредновање програма стручног усавршавања и вођење одговарајуће документационо информационе базе;
 • креирање и развој методологије и стандардних инструмената за припрему и спровођење програма стручног усавршавања;
 • акредитацију програма стручног усавршавања у јавној управи;
 • акредитацију спроводилаца обука у јавној управи;
 • припрему, спровођење и развој општих програма стручног усавршавања и програма обуке руководилаца;
 • пружање стручне помоћи и координацију остваривања послова у вези са припремом и спровођењем посебних програма стручног усавршавања носиоцима обавезе припреме и спровођења тих програма;
 • спровођење других програма стручног усавршавања, утврђених у складу са законом, који јој буду поверени;
 • припрему и спровођење програма обуке предавача, ментора, коуча и других реализатора програма стручног усавршавања, као и на њихову селекцију и акредитацију;
 • праћење ефеката спровођења програма стручног усавршавања и развоја;
 • сарадњу са службом, односно телом надлежним за послове управљања кадровима, односно стручно усавршавање запослених у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе;
 • истраживачко аналитичке послове и сарадњу са научним организацијама;
 • учешће у успостављању и одржавању сарадње са домаћим, страним и међународним институцијама, организацијама и удружењима и управљање пројектима међународне подршке у вези са пословима које обавља;
 • старање о чувању материјала припремљених у оквиру програма стручног усавршавања (депозит), организовање и чување библиотечко-информационе грађе и медијатеке, литературе, предавања, дидактичких материјала, презентација и других релевантних докумената који настану у току остваривања стручног усавршавања;
 • издавање публикација и обављање друге издавачке делатности;
 • друге послове утврђене законом.

Национална академија за јавну управу има своја посебна стручна тела –Програмски савет и сталне програмске комисије.

Седиште Националне академије за јавну управу је у Београду, Војводе Степе бр. 51.

Све информације о Националној академији за јавну управу доступне су на web презентацији ове институције https://www.napa.gov.rs/.

 Skip to content