Годишњи програм рада Управног инспектората за 2019. годину

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2019. годину предложио је главни управни инспектор, а усвајила га Влада 8. новмбра 2018. године.

Управни инспекторат ће преко управних инспектора у 2019. години надзирати:

 • Примену прописа којима се уређују права и дужности службеника и намештеника, у оквиру којег ће се нарочито надзирати:
 1. законитост заснивања радног односа (јавни оглас, испуњеност услова из акта о систематизацији и др.),
 2. распоређивање запослених, стручна спрема, државни стручни испит, посебни испити, звања запослених,
 3. коефицијенти за обрачун и исплату плата запослених и
 4. висина основице за обрачун и исплату плате;
 • Примену порписа којима се уређују матичне књиге, у оквиру којег ће се нарочито надзирати:
 1. одлуке о матичним подручјима,
 2. вођење другог примерка матичних књига у електронском облику и достављање података у централни систем за електронску обраду и складиштење података,
 3. ажурност у раду по захтевима за накнадни упис и обнову уписа у матичну књигу,
 4. упис личног имена припадниканационалне мањине према језику и правопису припадника националне мањине;
 • Примену пописа којима се уређује Јединствени бирачки списак, у оквиру којег ће се нарочито надзирати ажурирање делова јединственог бирачког списка за подручја јединица локалне самоуправе од стране општинских односно градских управа који тај посао обављају као поверени посао државне управе;
 • Прмену прописа о слободном приступу информацијама од јавног значаја.
 • Примену прописа о удружењима.

Ванредни инспекцијски надзори у току 2019. године спроводиће се у случајевима када на потребу таквог надзора указују промењене околности у односу на Годишњи програм рада или по основу иницијатива или предлога органа, односно по представкама грађана и правних лица.

У циљу реализације Годишњег програма рада управне инспекције – Управног инспектората и праћења показатеља учинка, управни инспектори спроводиће редовне, ванредне и контролне инспекцијске надзоре и пратити ниво извршења предложених односно наложених мера.

 Skip to content