Кодекс понашања и етике инспектора

Координациона комисије за инспекцијски надзор усвојила је, у складу са Законом о инспекцијском надзору, на седници 18. септембра 2018. године, Кодекс понашања и етике иснпектора чија је примена почела од 1. јануара 2019. године.

 

Кодексом понашања и етике инспектора утврђују се начела и правила професионалног и етичког понашања и стандарди интегритета инспектора.

 

Кодекс се примењује у складу са законом и кодексима којима се утврђује понашање државних службеника и запослених у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, као посебан облик тих кодекса намењен инспекторима.

 

Циљеви овог кодекса су оснаживање интегритета и професионалних и етичких норми понашања инспектора, помоћ и путоказ инспекторима када су суочени са етичким и професионалним недоумицама, унапређење угледа инспекције и инспектора, обавешавање јавности о понашању које има право да очекује од инспектора, јачање поверења у инспекцију и рад инспектора и унапређење професије инспектора.

 

Одредбе овог кодекса примењују се на инспекторе, као и на службенике који нису инспектори, а који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора. Они су дужни да се придржавају одредаба овог кодекса. Понашање инспектора супротно одредбама овог кодекса представља повреду радне дужности, у складу са законом.Skip to content