Сервисна магистрала органа – Евиденције о положеним стручним

СЕРВИСНА МАГИСТРАЛА ОРГАНА – ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТИМА

 

У складу са чланом 9. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућило је размену података у електронском облику из евиденција о положеним стручним испитима из надлежности овог министарства преко Сервисне магистрале органа, којом управља Канцеларија за информационе технологије и електронску управу. 

Начин коришћења података обезбеђен је достављањем упита ка евиденцијама преко Информационог система за размену података из регистара преко Сервисне магистрале органа, који је заједно са веб сервисом, уписан у Каталог веб сервиса, под називом Евиденције о положеним стручним испитима. 

 

 

Надлежним органима омогућава се вршење увида, прибављање, обрађивање и уступање, односно достављање података о : 

  • положеном државном стручном испиту (Евиденција о положеном државном стручном испиту), 
  • положеном посебном стручном испиту за матичара (Евиденција о положеном посебном стручном испиту за матичара), 
  • положеном испиту за инспектора (Евиденција о положеном испиту за инспектора) и  
  • положеном испиту за комуналног милиционара (Евиденција о положеном испиту за комуналног милиционара). 

 

Опис услуге – ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНОМ ДРЖАВНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ 

 

Евиденција о положеном државном стручном испиту, као електронска база података, садржи податке о лицима која су државни стручни испит положила пред надлежном испитном комисијом министарства надлежног за систем државне управе – након 1. априла 2009. године. 

Ова услуга омогућава да се на основу унетог ЈМБГ и избора стручног испита, добије податак да ли је лице уписано у ову евиденцију. 

За прибављање података о положеном државном стручном испиту за лица која су државни стручни испит положила пре 1. априла 2009. године, као и у случају потребе за додатном провером података, омогућена је услуга електронске управе – Прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, доступна путем Електронског јединственог управног места СТРУЧНИ ИСПИТИ за ОРГАНЕ http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/drzavni-strucni-ispit/ . 

 

Опис услуге – ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНОМ ПОСЕБНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА МАТИЧАРА 

 

Евиденција о положеном посебном стручном испиту за матичара, као електронска база података, садржи податке о лицима која су посебан стручни испит за матичара положила пред испитном комисијом министарства надлежног за систем државне управе. 

Ова услуга омогућава да се на основу унетог ЈМБГ и избора стручног испита, добије податак да ли је лице уписано у ову евиденцију. 

У случају потребе за додатном провером података, омогућена је услуга електронске управе – Прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, доступна путем Електронског јединственог управног места СТРУЧНИ ИСПИТИ за ОРГАНЕ http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/poseban-strucni-ispit-za-maticara/ . 

 

Опис услуге – ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ИНСПЕКТОРА 

 

Евиденција о положеном испиту за инспектора, као електронска база података, садржи податке о лицима која су испит за инспектора положила пред испитном комисијом министарства надлежног за систем државне управе. 

Ова услуга омогућава да се на основу унетог ЈМБГ и избора стручног испита, добије податак да ли је лице уписано у ову евиденцију. 

У случају потребе за додатном провером података, омогућена је услуга електронске управе – Прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, доступна путем Електронског јединственог управног места СТРУЧНИ ИСПИТИ за ОРГАНЕ http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/ispit-za-inspektore/ . 

 

Опис услуге – ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА 

 

Евиденција о положеном испиту за комуналног милиционара, као електронска база података, садржи податке о лицима која су испит за комуналног милиционара положила пред испитном комисијом министарства надлежног за систем локалне самоуправе. 

Ова услуга омогућава да се на основу унетог ЈМБГ и избора стручног испита, добије податак да ли је лице уписано у ову евиденцију. 

У случају потребе за додатном провером података, омогућена је услуга електронске управе – Прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, доступна путем Електронског јединственог управног места СТРУЧНИ ИСПИТИ за ОРГАНЕ https://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/ispit-za-komunalne-milicionare/ . 

 

 

УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА 

 

Ради коришћења података из наведених евиденција, неопходно је да органи који то право остварују у складу са законом, испуне услове из члана 5. Правилника о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку („Службени гласник РС“, број 57/19), као и да сагласно члану 6. Правилника, Министарству државне управе и локалне самоуправе поднесу захтев за вршење увида, прибављање, обрађивање и уступање, односно достављање података. 

Захтев за вршење увида, прибављање, обрађивање и уступање, односно достављање података из евиденција о положеним стручним испитима се доставља на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Сектор за стручно усавршавање, Београд, Бирчанинова 6. 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА 

 

АДМИНИСТРАТОРИ МИНИСТАРСТВА 

Контакт особа за све додатне инфорамције је: 

  • Бранислав Симјановић 
  • Владимир Чорлија 

 

Skip to content