Сервисна магистрала органа – Евиденције о положеним стручним

СЕРВИСНА МАГИСТРАЛА ОРГАНА – ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПОЛОЖЕНИМ СТРУЧНИМ ИСПИТИМА

 

У складу са чланом 9. Закона о електронској управи („Службени гласник РС“, број 27/18), Министарство државне управе и локалне самоуправе омогућило је размену података у електронском облику из евиденција о положеним стручним испитима из надлежности овог министарства преко Сервисне магистрале органа, којом управља Канцеларија за информационе технологије и електронску управу.

Начин коришћења података обезбеђен је достављањем упита ка евиденцијама преко Информационог система за размену података из регистара преко Сервисне магистрале органа, који је заједно са веб сервисом, уписан у Каталог веб сервиса, под називом Евиденције о положеним стручним испитима.

 

Надлежним органима омогућава се вршење увида, прибављање, обрађивање и уступање, односно достављање података о :

  • положеном државном стручном испиту (Евиденција о положеном државном стручном испиту),
  • положеном посебном стручном испиту за матичара (Евиденција о положеном посебном стручном испиту за матичара) и
  • положеном испиту за инспектора (Евиденција о положеном испиту за инспектора).

 

Опис услуге – ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНОМ ДРЖАВНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ

 

Евиденција о положеном државном стручном испиту, као електронска база података, садржи податке о лицима која су државни стручни испит положила пред надлежном испитном комисијом Министарства државне управе и локалне самоуправе – након 1. априла 2009. године.

Ова услуга омогућава да се на основу унетог ЈМБГ и избора стручног испита, добије податак да ли је лице уписано у ову евиденцију.

За прибављање података о положеном државном стручном испиту за лица која су државни стручни испит положила пре 1. априла 2009. године, као и у случају потребе за додатном провером података, омогућена је услуга електронске управе – Прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, доступна путем Електронског јединственог управног места СТРУЧНИ ИСПИТИ http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/drzavni-strucni-ispit/

 

Опис услуге – ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНОМ ПОСЕБНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА МАТИЧАРА

 

Евиденција о положеном посебном стручном испиту за матичара, као електронска база података, садржи податке о лицима која су посебан стручни испит за матичара положила пред испитном комисијом Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Ова услуга омогућава да се на основу унетог ЈМБГ и избора стручног испита, добије податак да ли је лице уписано у ову евиденцију.

У случају потребе за додатном провером података, омогућена је услуга електронске управе – Прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, доступна путем Електронског јединственог управног места СТРУЧНИ ИСПИТИ http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/poseban-strucni-ispit-za-maticara/.

 

Опис услуге – ЕВИДЕНЦИЈА О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА ИНСПЕКТОРА

 

Евиденција о положеном испиту за инспектора, као електронска база података, садржи податке о лицима која су испит за инспектора положила пред испитном комисијом Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Ова услуга омогућава да се на основу унетог ЈМБГ и избора стручног испита, добије податак да ли је лице уписано у ову евиденцију.

У случају потребе за додатном провером података, омогућена је услуга електронске управе – Прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција, доступна путем Електронског јединственог управног места СТРУЧНИ ИСПИТИ http://mduls.gov.rs/strucni-ispiti/ispit-za-inspektore/.

 

 

УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА

 

Ради коришћења података из наведених евиденција, неопходно је да органи који то право остварују у складу са законом, испуне услове из члана 5. Правилника о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку („Службени гласник РС“, број 57/19), као и да сагласно члану 6. Правилника, овом министарству поднесу захтев за вршење увида, прибављање, обрађивање и уступање, односно достављање података.

Захтев за вршење увида, прибављање, обрађивање и уступање, односно достављање података из евиденција о положеним стручним испитима се доставља на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Сектор за стручно усавршавање, Београд, Бирчанинова 6.

ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

 

АДМИНИСТРАТОРИ МИНИСТАРСТВА

Контакт особа за све додатне инфорамције је:

 

 

Skip to content