Испит за комуналног милиционара

Испит за комуналног милиционара утврђен је Законом о комуналној милицији.

 

Питања од значаја за спровођење испита за комуналног милиционара ближе су уређена Правилником о испиту за комуналног милиционара.

 

КО ПОЛАЖЕ ИСПИТ ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Испит за комуналног милиционара полаже

 • Кандидат за комуналног милиционара са којим је надлежни орган јединице локалне самоуправе закључио уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања за обављање послова комуналног милиционара и полагање испита за комуналног милиционара, који је успешно завршио програм стручног оспособљавања из члана 37. став 5. Закона о комуналној милицији;
 • Полицијски службеник у статусу овлашћеног службеног лица који је примљен у радни однос за обављање послова комуналног милиционара, преузимањем из Министарства унутрашњих послова.

 

КО ОДЛУЧУЈЕ О ЗАХТЕВУ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Министарство државне управе и локалне самоуправе одлучује о захтеву за полагање испита за комуналног милиционара преко овлашћеног службеног лица.

 

КО СПРОВОДИ ИСПИТ ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦОНААРА

Испит за комуналног милиционара спроводи Испитна комисија за полагање испита за комуналног милиционара, коју образује министар државне управе и локалне самоуправе.

 

УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном испиту за комуналног милиционара.

За све додатне информације у вези са испитом за комуналног милиционара можете се обратити путем КОНТАКТ ФОРМЕ

Начин пријаве

ЗАХТЕВ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

 

Захтев за полагање испита за комуналног милиционара подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Захтев за полагање испита за комуналног милиционара подноси орган са којим је кандидат за комуналног милиционара закључио уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања за обављање послова комуналног милиционара и полагање испита за комуналног милиционара, односно у коме је кандидат засновао радни однос искључиво путем Електронског јединственог управног места, коме се приступа путем веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Захтев за полагање испита за комуналног милиционара подноси се на прописаном Обрасцу 1. Подаци у образац захтева уписују се електронским путем.

 

ДОКУМЕНТА КОЈА се подносе уз захтев за полагање ИСПИТА ЗА КОМУНАЛНОГ МИЛИЦИОНАРА

Кандидат за комуналног милиционара са којим је надлежни орган јединице локалне самоуправе закључио уговор о стручном оспособљавању

 • уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања за обављање послова комуналног милиционара и полагање испита за комуналног милиционара;
 • уверење (сертификат) о оствареном успеху кандидата за комуналног милиционара у програму стручног оспособљавања за обављање послова комуналног милиционара;
 • оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
 • доказ којим се потврђује да је кандидат положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор или захтев за прибављање података по службеној дужности, на Обрасцу захтева.

Полицијски службеник у статусу овлашћеног службеног лица који је примљен у радни однос за обављање послова комуналног милиционара

 • решење о заснивању радног односа на неодређено време за обављање послова комуналног милиционара;
 • оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању;
 • фотокопија личне карте;
 • доказ којим се потврђује да је кандидат положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор или захтев за прибављање података по службеној дужности, на Обрасцу захтева.

Захтев за полагање испита за комуналног милиционара подноси се непосредно или путем поште на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Орган са којим је кандидат за комуналног милиционара закључио уговор о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања за обављање послова комуналног милиционара и полагање испита за комуналног милиционара, односно у коме је кандидат засновао радни однос, пре приступања полагању испита доставља доказ о уплати републичке административне таксе.

Републичка административна такса за испит за комуналног милиционара (по кандидату) износи 8.970,00 динара, а за полагање поправног испита (по кандидату) износи 4.780,00 динара

рачун: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: 671480004

сврха уплате: Републичка административна такса – Испит за комуналног милиционара

уплатилац: Име и презиме кандидата

прималац: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд

 

 

Пример попуњеног налога за уплату

Испитни предмети

Испит за комуналног милиционара садржи следеће испитне предмете:

1) Послови и овлашћења комуналне милиције;

2) Положај, права, дужности и одговорности комуналног милиционара;

3) Општи управни поступак и управни спор;

4) Основи казненог права;

5) Поштовање људских права и култура комуникације у обављању послова комуналне милиције.

Програм испита за комуналног милиционара за кандидата који је положио државни стручни испит по програму који је садржао испитни предмет Општи управни поступак и управни спор, не обухвата тај испит.

Области које чине садржину испитних предмета садржане су у Програму испита за комуналног милиционара.

Материјал за припрему полагања испита за комуналног милиционара

Министарство државне управе и локалне самоуправе припремило је и објавило

 

Садржај приручника је систематизован у целине које одговарају испитним предметима које кандидати полажу у оквиру испита за комуналног милиционара.

Издавање уверења о чињеницама о којима се води службена евиденција

У складу са чланом 29. Закона о општем управном поступку, Министарство државне управе и локалне самоуправе издаје уверење о чињеницама уписаним у Евиденцију о положеном испиту за комуналног милиционара.

 1. Захтев за издавање уверења који подноси орган у коме је запослено лице за које се захтева издавање уверења, подноси се искључиво путем Електронског јединственог управног места, коме се приступа са веб презентације Министарства државне управе и локалне самоуправе.
 2. Захтев за издавање уверења може поднети и физичко лице, непосредно или путем поште на адресу Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Ово лице захтев за издавање уврења подноси за:

 • Испит за комуналног милиционара на следећем Обрасцу.

Подаци у образац захтева уписују се електронским путем.

Уз захтев који подноси физичко лице прилаже се јавна исправа на основу које се идентификује странка у поступку (фотокопија личне карте), доказ да лице није у радном односу, ако се као сврха издавања уверења навoди та чињеница и доказ о уплати републичке административне таксе, ако се као сврха издавања уверења наводе разлози који нису основ за ослобађање од плаћања републичке административне таксе.

УПЛАТИЛАЦ: Име и презиме, пребивалиште и адреса подносиоца захтева
СВРХА УПЛАТЕ: Републичка административна такса
ПРИМАЛАЦ: Буџет Републике Србије
ИЗНОС: 380,00 РСД
РАЧУН БРОЈ: 840–742221843–57
МОДЕЛ: 97
ПОЗИВ НА БРОЈ: 50-016
Skip to content