lokalna samouprava

Јавну управу чине све институције, организације и појединци који имају одређена јавна овлашћења, односно пружају јавне услуге.

Реформа јавне управе у Србији је високо међу приоритетима Владе Републике Србије, а општи циљ реформе је: даље унапређење рада јавне управе у складу са принципима Европског административног простора, обезбеђивање високог квалитета услуга грађанима и привредним субјектима, стварање јавне управе која ће значајно допринети економској стабилности и повећању животног стандарда. ПРОЧИТАЈТЕ ВИШЕ

Ljudska-i-manjinska-prava

Србија је вишенационална и вишекултурна држава у којој уз већински српски народ живе и припадници великог броја националних мањина и различитих религијских и језичких група које се међу собом разликују по бројности, просторном размештају, етничким, религијским, језичким, културним и образовним обичајним и другим особеностима.
Друштвено-политички систем Републике Србије устројен је на принципу потпуне заштите националних мањина, са многим новим и оригиналним решењима која се не могу срести у другим државама.

У овом мандату

30

нових закона

98%

података из матичних књига је преписано у електронски облик

26 504

превентивних, уместо казнених инспекцијских мера у 2018.

52%

већи фонд за општине у 2019. години

78%

локалних инспекција сматра да је унапређен инспекцијски надзор

37,61%

већи фонд за мањине у 2019. години

3 416 575

пута су службеници разменили податке не тражећи их од грађана

Препис матичних књига у електронски облик

 

У циљу модернизације управе, боље комуникације између институција и ефикаснијег пружања услуга грађанима, матичне књиге се дигитализују. Више од 98% података о грађанима за последњих 100 година пребачено је у електронски облик.  Захваљујући томе, грађани данас  могу у било којој општини или граду, без обзира на место рођења, да добију свој извод из матичне књиге рођених.

 

Реформа инспекцијског надзора

 

Све републичке инспекције и 78% анкетираних локалних инспекција сматра да је примена Закона о инспекцијском надзору унапредила инспекцијски надзор. Реформу позитивно оцењују и привредници – само 13% њих сматра инспекције отежавајућим фактором пословања.

 

Матичне књиге

Матичне књиге

У матичне књиге се уписују чињенице рођења, брака, смрти и друге законом предвиђене чињенице и промене у вези са њима.

 

Регистар УО

Регистар УО

Управни округ се образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. У Републици Србији постоји 29 управних округа.

 

Регистар удружења

Регистар удружења

Грађани Србије имају право да ради остваривања одређеног заједничког или општег циља интереса, оснивају удружења. Регистар удружења води Агенција за привредне регистре

 

Регистар националних савета националних мањина

Регистар националних савета националних мањина

Ради остварења права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, националне мањине могу изабрати своје националне савете.

 

Регистар политичких странака

Регистар политичких странака

Политичка странка стиче статус правног лица и почиње са радом даном уписа у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне самоуправе

 

Бирачки списак

Бирачки списак

Јединствени бирачки списак је јединствена евиденција држављана Републике Србије који имају бирачко право. Води се путем савремених технологија, као електронска база података

 

Локалне самоуправе у Србији

Локалне самоуправе у Србији

Систем локалне самоуправе је једностепен, организован у 174 јединица локалне самоуправе и базиран на монотипском моделу општине.

 

Посебан бирачки списак

Посебан бирачки списак

Посебан бирачки списак је јавна евиденција у којој се воде подаци о броју припадника одређене националне мањине