Централизована јавна набавка број 9/2019 – Набавка канцеларијског намештаја

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 9/2019