ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6/2018 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ – ПАРТИЈА 2-ХИРУРШКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И ТЕЖЕ БОЛЕСТИ

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

 

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

 

објављује

 

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

           у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 6/2018

Услуге осигурања запослених – Партија 2-хируршке интервенције и теже болести

 

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, mduls.gov.rs
 2. Врста наручиоца: Орган државне управе.
 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке je набавка услуге осигурања запослених. Назив и ознака из општег речника: 66510000-8 Услуге осигурања.
 4. Предмет партије 2: хируршке интервенције и теже болести
 5. Уговорена вредност: 283.824,00 динара без ПДВ.
 6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена (висина премије).
 7. Број примљених понуда: 3 (словима:три)
 8. Понуђач не наступа са подизвођачем
 9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума:

21.3.2018.године.

 1. Датум закључења оквирног споразума:4.2018. године.
 2. Датум закључења уговора: 21.5.2019. године;
 3. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: ,,GENERALI OSIGURANJE SRBIJA“, a.d.o, са седиштем у Београду, улица Владимира Поповића број 8, ПИБ 100001175, матични број 17198319.
 4. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 1 године

Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 6/2018