ЦЕНТРАЛИЗОВАНА ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 6/2018 – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

           у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 6/2018