ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ ЈНМВ/4-2020 – Услуге сервисирања службених возила

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-29/2020-02 од 19. фебруара 2020. године,

 

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

 

објављује

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Редни број јавне набавке ЈНМВ/42020

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд,  www.mduls.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

Циљ поступка: Закључење оквирног споразума са једним добављачем.

Врста предмета набавке су услуге.

Предмет јавне набавке: Услуге сервисирања службених возила

Назив и ознака из општег речника набавке: 50110000 – 9 Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме.

Јавна набавка је обликована у две партије:

ПАРТИЈА 1 – Сервисирање и одржавање возила марке Škoda, (возила у гарантном року) година производње 2019. година са уградњом оригиналних резервних делова сертификованих од стране произвођача возила, Назив и ознака из Општег речника набавке 50110000 – 9 Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме;

ПАРТИЈА 2 – Сервисирање и одржавање возила марке Škoda, Renault, Seat, Zastava 101, ван гарантног рока,  са уградњом оригиналних резервних делова, Назив и ознака из Општег речника набавке 50110000 – 9 Услуге поправки и одржавања моторних возила и припадајуће опреме.

Критеријум за доделу оквирног споразума: Економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума, на основу којих ће наручилац извршити избор најповољније понуде:

Оцењивање и рангирање понуда за партију 1 вршиће се на основу следећих елемената критеријума:

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ПОНДЕРИ
Укупна цена 60
Попуст на цену сертификованих оригиналних резервних делова и потрошног материјала 30
Укупно шлеповање возила 5
Укупно технички преглед 5
УКУПНО 100

 

I  УКУПНА ЦЕНА:

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 60 пондера.

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера, тј. 70 пондера. Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

                                                 70 х најнижа понуђена цена

Пондери по основу цене =

                                                      понуђена цена

II ПОПУСТ НА ЦЕНУ СЕРТИФИКОВАНИХ ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА:

Под попустом на цену сертификованих оригиналних резервних делова и потрошног материјала Наручилац подразумева процентуални попуст на комерцијалне цене резервних делова.

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 30 пондера.

Највећи број пондера ће добити понуђач који понуди највећи процентуални попуст на цену сертификованих оригиналних резервних делова  и потрошног материјала.

Сви понуђачи који понуде исти процентуални попуст за који се утврди да је највећи добиће максималан предвиђени број пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

  Пондер по основу попуста на цену                         30 х понуђени попуст

сертификованих оригиналних резервних   =

 делова и потрошног материјала                          највећи понуђени попуст

 

III ЦЕНА УКУПНО ШЛЕПОВАЊЕ ВОЗИЛА:

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5 пондера.

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена шлеповања возила са понуђеним ценама осталих понуђача.

Понуда са најнижом понуђеном ценом шлеповања возила добија највећи број пондера тј 5 пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

           Пондер по основу укупне             5 х најнижа понуђена цена

цене шлеповања возила            =

                                                                        понуђена цена

IV ЦЕНА УКУПНО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД :

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5 пондера.

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена техничког прегледа возила са понуђеним ценама осталих понуђача.

Понуда са најнижом понуђеном ценом техничког прегледа возила добија највећи број пондера тј 5 пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

 

           Пондер по основу укупне             5 х најнижа понуђена цена

цене техничког прегледа возила =     

                                                                        понуђена цена

 

Оцењивање и рангирање понуда за партију 2, вршиће се на основу следећих елемената критеријума

 

ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ПОНДЕРИ
Укупна цена 60
 Цена оригиналних резервних делова 30
Укупно шлеповање возила 5
Укупно технички преглед 5
УКУПНО 100

 

I  УКУПНА ЦЕНА:

Највећи број пондера по овом елементу критеријума износи 60 пондера.

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа укупна понуђена цена са понуђеним ценама осталих понуђача.

Понуда са најнижом понуђеном ценом добија највећи број пондера, тј. 60 пондера. Број пондера за понуђене цене осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

                                                 60 х најнижа понуђена цена

Пондери по основу цене =

                                                      понуђена цена

II ЦЕНА ОРИГИНАЛНИХ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА:

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 30 пондера.

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена оригиналних резервних делова са понуђеним ценама осталих понуђача.

Понуда са најнижом понуђеном ценом оригиналних резервних делова добија највећи број пондера тј 30 пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

           Пондер по основу цене             30 х најнижа понуђена цена

оригиналних резервних делова    =

                                                             понуђена цена

III ЦЕНА УКУПНО ШЛЕПОВАЊЕ ВОЗИЛА:

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5 пондера.

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена шлеповања возила са понуђеним ценама осталих понуђача.

Понуда са најнижом понуђеном ценом шлеповања возила добија највећи број пондера тј 5 пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

           Пондер по основу укупне             5 х најнижа понуђена цена

цене шлеповања возила            =

                                                                        понуђена цена

 

 

IV ЦЕНА УКУПНО ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД :

Највећи број пондера по овом елементу критеријума је 5 пондера.

Код овог елемента критеријума упоређиваће се најнижа понуђена цена техничког прегледа возила са понуђеним ценама осталих понуђача.

Понуда са најнижом понуђеном ценом техничког прегледа возила добија највећи број пондера тј 5 пондера.

Број пондера осталих понуђача израчунава се на следећи начин:

           Пондер по основу укупне             5 х најнижа понуђена цена

цене техничког прегледа возила =     

                                                                        понуђена цена

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца, односно интернет адреси www.mduls.gov.rs

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у Министарству заштите животне средине Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Интернет адреса: www.ekologija.gov.rs).

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ/4-2020 услуге, Услуге сервисирања службених возила(са назнаком партије/а за коју/е се подноси понуда)- НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23. марта 2020. године до 10:30 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 23. марта 2020. године, у 11:00 часова у просторијама  Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели оквирног споразума биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Ивана Ћирић и Наташа Лукић е-mail адреса: ivana.ciric@mduls.gov.rs; natasa.lukic@mduls.gov.rs