Јавна набавка број П/4-2019 – Одржавање и унапређење Регистра матичних књига

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,  14/15 и 68/15),

 

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

 

објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

без објављивања позива за подношење понуда за услугу – Одржавање и унапређење Регистра матичних књига

редни број П/4-2019

 

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, mduls.gov.rs
  2. Врста наручиоца: Орган државне управе
  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:   Предмет јавне набавке су услуге – Одржавање и унапређење Регистра матичних књига; назив и ознака из Општег речника набавке: 72267000-4 – Услуге одржавања и поправке софтвера.
  4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: На основу члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због, између осталог, разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач. Јавна набавка, Одржавање и унапређење Регистра матичних књига, представља наставак реализације пројекта успостављања Централног система за електронску обраду, складиштење података и чување другог примерка матичних књига, који је започет 2009. године.

Ступањем на снагу Закона о министарствима („Службени гласник РС“, број 44/14), Министарство државне управе и локалне самоуправе преузело је од Министарства правде и државне управе запослене и постављена лица, као и права, обавезе, предмете, опрему, средства за рад и архиву за вршење надлежности у области државне управе.

С тим у вези преузета је и обавезу наставка реализације успостављања централног система за вођење другог примерка матичних књига у електронском облику. С обзиром да се ради о наставку реализације пројекта успостављања централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига, који је започет 2009. године услугу, као власник изворног кода софтвера, може да пружи једино ЈП Пошта Србије.

  1. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде: ЈП Пошта Србије, ул. Таковска број 2, Београд