Јавне набавке број ЈНМВ/14-2018 – Услугa дизајнирања и одржавања налога МДУЛС-a на друштвеним мрежама

На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-192/2018-02 од 21. новембра 2018. године,

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6 

објављује 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Редни број јавне набавке ЈНМВ/14-2018

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд,  www.mduls.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.

Врста предмета набавке су услуге.

Предмет јавне набавке: Услугa дизајнирања и одржавања налога МДУЛС-a на друштвеним мрежама.

Назив и ознака из општег речника набавке: 72000000-5, Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација,интернет и подршка.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума:

  • понуђена цена – 80 пондера
  • квалитет техничког особља – 20 пондера

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца, односно интернет адреси www.mduls.gov.rs

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у Министарству заштите животне средине Републике Србије, Булевар Михајла Пупина 2, Београд, Интернет адреса: www. ekologija.gov.rs ).

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ/14-2018 услуге, Услуга дизајнирања и одржавања налога МДУЛС-а на друштвеним мрежама  НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 5. децембра 2018. године до 10:30 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 5. децембра 2018. године, у 11:00 часова у просторијама  Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Ивана Ћирић, е-mail адреса: ivana.ciric@mduls.gov.rs, Наташа Лукић, е-mail адреса: natasa.lukic@mduls.gov.rs

27.11.2018. – Позив за подношење понуда за јавну набавку број ЈНМВ/14-2018 

27.11.2018. – Конкурсна документација за јавну набавку број ЈНМВ/14-2018

10.12.2018. – Одлука о додели уговора за јавну набвку број ЈНМВ/14-2018

25.12.2018. – Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку број ЈНМВ/14-2018